SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RED BULL NORWAY AS

 
Gjeldende fra 1. januar 2012
Disse betingelser gjelder fortløpende inntil en ny endring kommuniseres.

Definisjoner

1. I disse standardvilkårene forstås med:
Leverandør: Red Bull Norway AS
Kunde: Enhver fysisk eller juridisk person som inngår eller har inngått en Avtale med Leverandør
Avtale: Enhver avtale som inngås eller er inngått mellom Leverandør og Kunde og enhver endring av eller ethvert tillegg til en inngått avtale
Produkter: Alle varer som Leverandør selger
Ordre: Enhver bestilling fra Kunde til Leverandør

2. Anvendelse
2.1 Disse standardvilkårene utgjør en del av alle Avtaler mellom Leverandør og Kunde.
2.2 Disse standardvilkår er de eneste som gjelder i forholdet mellom Kunde og Leverandør, og om Kunde har vist til eller vedlagt sine egne vilkår, så kommer Kundens vilkår ikke til anvendelse.
2.3 Avtalevilkår som avviker fra disse betingelsene, er kun gyldige dersom de er skriftlig godtatt både av Kunde og av Leverandør.

3 Oppfølgning og retur i butikk
3.1 Leverandøren har ikke eget merchandising/varefremmer-apparat og yter ikke fast oppfølgning på butikknivå. Besøk må tilpasses leverandørens kjøreplaner.
3.2 Leverandøren definerer besøk som følger: Besøk i forbindelse med vanlig oppfølgning, besøk i forbindelse med kampanjer samt evt. vareplasseringer, ombygginger eller nyåpninger.
3.3 Leverandøren tar ikke retur på butikksnivå og evt. reklamasjoner må taes direkte med gjeldende grossist.
3.4 Leverandøren kan kreve at den enkelte butikken bestiller minst 10 kolli i forbindelse med et oppfølgningsbesøk

4. Tilbud, avtaleinngåelse og produktangivelser
4.1 Et tilbud eller et (pris)overslag fra Leverandør er ikke bindende for Leverandør og gjelder bare som en invitasjon til Kunde om å plassere en Ordre. Leverandør har rett til å trekke tilbake et tilbud i inntil to arbeidsdager etter Kundes aksept.
4.2 Kundes Ordre anses som en bindende bestilling av kjøp når denne er kommet frem til Leverandør.
4.3 Kundes Ordre anses akseptert og bindende Avtale om kjøp anses inngått kun dersom og i den grad en Ordre godkjennes skriftlig av Leverandør eller Leverandør faktisk utfører Ordren.
4.4 Alle opplysninger som Leverandør oppgir når det gjelder tall, antall, mål, vekt og / eller andre forhold ved produktene, er gjort så nøyaktig som mulig. Leverandør kan imidlertid ikke stå inne for at det ikke kan forekomme avvik. Framviste eller leverte vareprøver er bare veiledende.
4.5 Minimum bestillingsmengde er 1 pall pr. varelinje.
4.6 Leverandør forbeholder seg retten til å oppkreve et logistikkpåslag (5 %) ved bestillinger mindre enn 1 pall pr. varelinje.

5. Endringer og tillegg
Endringer av og tillegg til en Avtale binder ikke Leverandør før endringene eller tilleggene er godkjent eller bekreftet skriftlig av Leverandør, og gjelder kun for den aktuelle Avtalen.

6. Betaling og priser
6.1 Alle Leverandørens oppgitte priser er i NOK og eksklusive merverdiavgift.
6.2 Kunde skal betale Leverandøren de beløpene Kunde har fått faktura på innen 20 dager etter fakturadato. Alle betalinger skal gjøres til den bankkonto som Leverandøren opplyser om.
6.3 Leverandør forbeholder seg retten til å endre oppgitte priser.
6.4 Alle beløp som Kunde mottar faktura på, må betales uten avkorting. Kunde har ikke rett til å foreta motregning eller til å utsette noen betalingsforpliktelse overfor Leverandør.
6.5 Om Kunde ikke betaler innen betalingsfristen, kan Leverandør kreve at alle krav som Leverandør har på Kunde, betales umiddelbart.
6.6 Ved forsinket betaling påløper rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.
6.7 Hvis Kunde ikke overholder sine betalingsforpliktelser overfor Leverandør, er Kunde forpliktet til å erstatte Leverandørs inndrivelsesomkostninger.
6.8 Dersom Kunde har misligholdt sin betalingsforpliktelse eller andre forpliktelser, eller dersom Leverandør har rimelig grunn til å tvile på Kundes kredittverdighet, er Leverandør berettiget til å utsette levering inntil betaling har funnet sted.

7. Forbehold om eiendomsrett
7.1 Eiendomsretten til Produktene forblir hos Leverandøren inntil hele kjøpesummen med renter og omkostninger er innbetalt i henhold til punkt 6.2.
7.2 Før eiendomsretten til produktene har gått over til Kunde, har ikke Kunde, uten Leverandørs skriftlige godkjennelse, rett til å overdra Produktene, pantsette dem, eller på annen måte disponere rettslig over Produktene
7.3 Så lenge Leverandørs eiendomsrett er i behold, skal Kunde umiddelbart gi Leverandør beskjed dersom det tas utlegg i Produktene, dersom det oppstår en risiko for utlegg, eller dersom tredjemann på annen måte gjør gjeldende krav på eiendomsrett eller andre rettigheter til Produktene. Kunde er forpliktet til på Leverandørs forespørsel å opplyse om hvor Produkter som Leverandør er eier av, befinner seg.
7.4 Ved utlegg, gjeldsforhandling eller konkurs hos Kunde, skal Kunde umiddelbart vise til Leverandørens eiendomsrett. Kunde skal bidra til at utlegg oppheves uten unødig opphold.

8. Leveringsfrist
8.1 Kun skriftlig avtalte leveringsfrister er bindende for Leverandør.
8.2 En leveringsfrist trer ikke i kraft eller begynner å løpe før Kunde har gitt Leverandør de opplysninger og ellers gjort det som er nødvendig for at levering skal kunne skje.
8.3 Leverandør har alltid rett til å foreta delleveranser.
8.4 Kundes reklamasjon på forsinket levering skal fremsettes skriftlig, og senest innen 48 timer, ovenfor Leverandør. Ved manglende eller forsinket reklamasjon taper Leverandøren sin rett som følge av forsinkelsen.

9. Levering og risiko
9.1 Om ikke annet er avtalt før den første Ordren er plassert, så skal Produktene leveres Ex Works Red Bulls lager i Norge. De til enhver tid gjeldende Incoterms fra det internasjonale handelskammeret i Paris gis anvendelse på avtaler som inngås om levering.
9.2 Om Kunde ikke overtar produktene til avtalt tidspunkt, så regnes dette automatisk som et mislighold fra Kundes side. Leverandør har ved Kundes mislighold av slike Avtaler rett til etter eget valg å lagre Produktene for Kundens regning og risiko, eller å videreselge dem til tredjemann. Kunde fortsetter å hefte for salgssummen med tillegg av forsinkelsesrenter, eventuell erstatning, frakt - og andre kostnader. Om varene videreselges, gjøres det fratrekk i skyldig beløp for et beløp tilsvarende Leverandørs nettoinntekt ved salget.
9.3 Leverandør har rett til å kreve at Kunde stiller sikkerhet for betaling før Levering finner sted.
9.4 Risikoen for Produktene går over på Kunde når Produktene er mottatt av Kunde, også selv om eiendomsretten ikke har gått over i henhold til punkt 7.1.
9.5 Gjenbrukbar transportemballasje, paller og lignende, tilhører Leverandør og skal returneres kostnadsfritt av Kunde. Emballasje som ikke returneres, vil bli fakturert Kunde.

10. Force majeure
10.1 Hvis Leverandør ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor Kunde på grunn av et forhold som etter punkt 9.4 er å regne som force majeure, utsettes Leverandørs oppfyllelsesforpliktelser til de forhold som utgjør force majeure har opphørt.
10.2 Når Leverandør i henhold til punkt 9.1 ikke har vært i stand til å oppfylle sine forpliktelser i en periode på 14 dager, har begge parter rett til helt eller delvis å heve Avtalen, i den grad force majeure situasjonen rettferdiggjør dette. Heving skal skje skriftlig.
10.3 Dersom Leverandørs manglende oppfyllelse skyldes force majeure, så anses ikke dette som mislighold. For de deler som er levert, plikter fortsatt Kunden å betale fullt ut.
10.4 Med force majeure forstås alle omstendigheter som er utenfor Leverandørs kontroll, og som medfører at oppfyllelsen av forpliktelsene overfor Kunde helt eller delvis blir forhindret, eller som medfører at det ikke med rimelighet kan forlanges at Leverandør oppfyller sine forpliktelser. Dette gjelder selv om omstendighetene kunne vært forutsett på det tidspunkt hvor Avtalen ble inngått. Til slike omstendigheter regnes blant annet: streik og lockout; stans eller andre problemer ved produksjonen hos Leverandør eller dennes underleverandører og/eller ved transport gjennomført av Leverandør eller av tredjepart, og/eller forholdsregler truffet av en offentlig instans, samt manglende tillatelse fra en hvilken som helst offentlig instans.

11. Undersøkelse og reklamasjon
11.1 Kunde er forpliktet til nøye å undersøke Produktene umiddelbart etter at de har kommet fram til bestemmelsesstedet, eller, dersom overtagelse skjer på et tidligere tidspunkt, etter overtagelse av Kunden selv eller en tredjepart som handler på Kundens vegne. Eventuelle reklamasjoner må fremmes skriftlig overfor Leverandør senest innen 48 timer etter at Produktene er overtatt.
11.2 Mangler, som rimeligvis ikke kunne konstateres innen den fristen som nevnes i punkt 11.1 må meldes skriftlig til Leverandøren umiddelbart etter at de oppdages, og senest innen 30 dager etter overtagelse av Produktene.
11.3 Etter at en mangel er konstatert, er Kunden forpliktet til umiddelbart å stoppe distribusjon og salg av de aktuelle Produktene, til å trekke tilbake aktuelle Produkter som allerede er videresolgt og dekke kostnadene ved slik tilbaketrekning, og til videre gjøre alt som rimeligvis kan forventes for å hindre videre skade.
11.4 Kunde kan ikke returnere Produkter før Leverandøren har godtatt at Produktene skal kunne returneres. Leverandør dekker kun kostnader ved retur hvis Kunde har reklamert i tide og Leverandør på forhånd har godkjent retur av Produktene. Under enhver omstendighet dekkes kun returkostnader som kan anses rimelige.
11.5 Kun hvis Kunden i tide, korrekt og rettmessig reklamerer på mangler ved et Produkt iht. punktene over, har Leverandør et ansvar for mangler. Ansvaret er i ethvert tilfelle begrenset til en kostnadsfri levering av nye produkter til erstatning for de produktene som det var mangler ved.
11.6 Kunden kan bare returnere Produkter dersom mangelen kan tilbakeføres til Leverandøren eller noen Leverandøren svarer for.

12. Ansvar og erstatning
12.1 Leverandør garanterer at Produktene har en normal god kvalitet. Dersom Produktene har synlige feil, ufullkommenheter og/eller mangler som har vært til stede på leveringstidspunktet, påtar Leverandør seg å erstatte Produktene med nye Produkter såfremt Kunde har reklamert i samsvar med punkt 11.
12.2 Leverandør fraskriver seg ethvert ansvar for andre skader og konsekvenser, herunder følgeskader som oppstår i forbindelse med Avtalen, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørs side, eller dersom ufravikelige lovbestemmelser tilsier noe annet. Den samme begrensning gjelder for medarbeidere eller tredjeparter som Leverandør benytter seg av.
12.3 Leverandørs ansvar etter denne artikkelen er i alle tilfeller begrenset til nettoprisen av de bestilte Produkter. Om skaden er dekket av Leverandørs forsikring, begrenses erstatningsbeløpet til det beløp som dekkes under forsikringen.
12.4 Med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt, er det Kunde som er ansvarlig for riktig oppbevaring av Produkter under transport og distribusjon. Leverandør er ikke ansvarlig for skade som oppstår på grunn av feil oppbevaring hos Kunde.
12.5 Etter utløpet av Avtalens reklamasjonsfrister, mister Kunde enhver rett til å gjøre erstatningskrav gjeldende.
12.6 Med unntak for skade som Leverandør hefter for etter ufravikelig lovgivning, fraskriver Leverandør seg ethvert ansvar for skade deriblant ikke-økonomisk skade og helseskade, som Kunde og/eller tredjepart måtte bli påført i forbindelse med bruken og/eller inntaket av Produktene.
12.7 Kunde er ansvarlig for alle skader og fritar Leverandør for ethvert ansvar overfor tredjeparter hva angår erstatningskrav for skader dersom og i den grad:

• skaden har oppstått på grunn av bruk i strid med instrukser og/eller råd fra Leverandør og/eller feilaktig oppbevaring (lagring) av de leverte varene hos Kunde;
• skaden har oppstått fordi Kunde ikke har opptrådt i samsvar med instruksene og/eller råd som er gitt av Leverandør;
• skaden har oppstått på grunn av feilaktige eller uriktige opplysninger som er gitt av, eller på vegne av, Kunde til Leverandør, og som Leverandør har lagt til grunn for sin leveranse.

13. Immaterielle rettigheter
13.1 Kunde erverver ingen rettigheter til Leverandørs immaterielle rettigheter. Det er ikke tillatt for Kunden å endre eller fjerne merker eller symboler på produktene eller emballasjen, eller å etterligne Produktene. Leverandørs merkenavn og varemerkerettigheter kan kun benyttes i forbindelse med markedsføring av Produktene og i samsvar med gjeldende instrukser fra Leverandør. Brudd på disse bestemmelser gir Leverandøren rett til å heve avtalen umiddelbart og kreve erstatning.

14. Øvrige forpliktelser for Kunde
14.1 Kunde skal i tide gi alle de opplysninger som Leverandør har behov for i forbindelse med Avtalen, og skal innestå for at opplysningene er korrekte og fullstendige.
14.2 Kunde er ansvarlig for at forhold på Kundes side ikke hindrer eller vanskeliggjør overholdelsen av avtalte eller innforståtte frister, leverings-, kjøps- og installasjonstidspunkter. Leverandør kan kreve erstattet tap og merkostnader som følge av Kundes forsømmelse av denne bestemmelsen (for eksempel ventetid og / eller ekstra transportkostnader).

15. Mislighold og opphør
15.1 Ved mislighold fra Kundens side, eller ved et av tilfellene som er nevnt i punkt 14.2, kan alle fordringer som Leverandøren har på Kunden, uansett årsaken til misligholdet, kreves betalt fullstendig. Leverandør har da også rett til å utsette gjennomføringen av en hvilken som helst annen Avtale inngått med Kunde og/eller heve hele eller deler av Avtalen(e). Det foregående har ingen innflytelse på Leverandørs øvrige rettigheter etter loven eller Avtalen (e).
15.2 I tilfelle av gjeldsforhandling, konkurs, nedleggelse eller oppløsing av Kunden, heves alle Avtaler, med mindre Leverandøren meddeler at hele eller deler av Avtalen(e) skal etterkommes.
15.3 Om en eller flere av bestemmelsene i disse standardvilkårene må settes til side som ugyldige, medfører ikke dette at de øvrige bestemmelsene faller bort.

16. Overdragelse av rettigheter og plikter
16.1 Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter under Avtalen til tredjepart. Kunde kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen dersom Leverandør har gitt en skriftlig forhåndstillatelse til overdragelsen.

17. Lovvalg og verneting
17.1 Norsk rett får anvendelse på Avtaler mellom Kunde og Leverandør.
17.2 Rett verneting for tvister som oppstår på bakgrunn av standardvilkårene eller andre Avtaler som inngås mellom Kunde og Leverandør, er Oslo tingrett.