Warunki korzystania

Regulamin korzystania ze strony www.RedBull.pl
(ostatnio zmieniony 17 kwietnia 2013 roku)

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o nas oraz o Stronie Internetowej: Strona Internetowa www.RedBull.pl (zwana dalej: „Stroną”) oferuje Ci dostęp do swoich interaktywnych witryn internetowych, aplikacji i usług. Strona jest prowadzona przez Red Bull Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Wyścigowa 8a, 02 – 681 Warszawa (zwaną dalej: „Red Bull” lub „my”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 132170, wysokość kapitału zakładowego: 338.000 zł, adres e-mail: info@pl.redbull.com Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące korzystania ze Strony, jej Zawartości oraz Usług dostarczanych za jej pośrednictwem, które Red Bull udostępnia osobom korzystającym ze Strony (zwanym dalej: „Użytkownikami”); zasady te dotyczą również sytuacji, gdy Użytkownicy udostępniają swoje treści za pośrednictwem Strony. Powinieneś przeczytać uważnie niniejszy Regulamin, który określa warunki umowy pomiędzy Red Bull a Użytkownikiem. Jeżeli nie zgadzasz się na treść niniejszego Regulaminu, nie powinieneś korzystać ze Strony, jej Zawartości lub Usług.

1.2. Akceptacja Regulaminu: Korzystając ze Strony, w tym z jej Zawartości i dostarczanych za jej pośrednictwem Usług Użytkownik wyraża zgodę na związanie niniejszym Regulaminem. Ponadto, istnieją pewne dodatkowe zasady odnoszące się do poszczególnych elementów Strony lub Usług, takie jak Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych czy Polityka Cookies, które są publikowane na Stronie i uznawane za integralną część Regulaminu, wraz ze wszelkimi załącznikami, odnośnikami i linkami zawartymi w tych dokumentach. W związku z tym, jeżeli mowa jest o Regulaminie, należy rozumieć przez to również w/w dokumenty. W przypadku, gdy za pośrednictwem Strony będą przeprowadzane konkursy, promocje lub będą wprowadzane dodatkowe funkcjonalności Strony, Red Bull zamieści w tym zakresie na Stronie odrębny regulamin.

1.3. Zmiany Regulaminu: Red Bull zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą miały wpływu na prawa już nabyte przez Użytkowników. Użytkownik zostanie powiadomiony o tych zmianach w odpowiednim
terminie, przy czym przyjmuje się, że zmiany zostały zaakceptowane, jeżeli Red Bull nie otrzyma pisemnego sprzeciwu przesłanego na następujący adres e-mail: info@pl.redbull.com w terminie 14 dni od zawiadomienia i jeżeli Użytkownik nadal używa Strony, Usług lub Zawartości po otrzymaniu zmienionego Regulaminu. Użytkownik powinien od czasu do czasu dokonać przeglądu obowiązującego Regulaminu z uwagi na jego wiążący charakter. Regulamin jest dostępny na Stronie w formie nieodpłatnego pliku (który umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i odtwarzanie, w tym wydrukowanie) oraz w siedzibie Red Bull.

1.4. Ulepszanie Strony: Red Bull zachęca Użytkownika do przekazywania informacji zwrotnych na temat jakości oraz preferencji co do funkcjonowania Strony, Usług lub jej Zawartości. Jeżeli chcesz złożyć skargę związaną z użytkowaniem Strony albo uzyskałeś informację, że niniejszy Regulamin jest naruszany przez innego Użytkownika lub podmiot trzeci, prosimy skontaktuj się z nami – możesz to zrobić przesyłając nam wiadomość e-mail na adres: info@pl.redbull.com.

1.5. Definicje: Słowa pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

“Zawartość” oznacza jakiekolwiek informacje, materiały, media, w szczególności tekst, dane, dzieła sztuki, grafiki, zdjęcia, wydruki, nagrania, programy, dźwięki, muzykę, filmy lub inne ruchome lub nieruchome obrazy, stworzone albo zamieszczone na Stronie przez Red Bull, niezależnie od sposobu ich dostarczenia (ściągnięcia) oraz wszelkie inne zawartości dostępne na lub za pośrednictwem Strony;
„IPR" oznaczają prawa własności intelektualnej, które obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie, autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, zarejestrowane lub niezarejestrowane wzory użytkowe, patenty, znaki towarowe, prawa do nazwy i marek, loga, wzory przemysłowe, oznaczenia pochodzenia oraz oznaczenia geograficzne, prawa do baz danych, tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa, wszelkie inne prawa o podobnym charakterze (w tym na etapie przedrejestracyjnym oraz w toku rejestracji w/w praw), również w zakresie jakiegokolwiek ich odnowienia, przedłużenia lub rozszerzenia w jakimkolwiek kraju na świecie;
„Usługi” oznaczają usługi takie jak dostęp do Internetu, oprogramowania, narzędzia, programy komputerowe oraz Zawartości, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Strony;
„Strona” oznacza stronę www.RedBull.pl

1.6. Funkcjonalności Strony: Za pośrednictwem Strony Użytkownik uzyskuje:

(i) bezpłatny dostęp do Strony, Usług i Zawartości;

(ii) bezpłatną możliwość umieszczania na Stronie Treści Użytkownika oraz utrzymywania ich na Stronie, w szczególności w formie dzielenia się z innymi Użytkownikami swoimi opiniami i inspiracjami;

(iii) bezpłatną możliwość otrzymywania Newslettera, dotyczącego w szczególności informacji na temat Red Bull i produktów marki Red Bull oraz informacji o nowościach i aktualnościach zamieszczanych na Stronie, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na otrzymanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.7. Wymagania techniczne: Korzystanie ze Strony związane jest z koniecznością posiadania dostępu do sieci Internet, posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej (rekomendowane przeglądarki to Internet Explorer w wersji 8 lub wyższa, Mozilla Firefox w wersji 14 lub wyższa, Google Chrome w wersji 20 lub wyższa lub inne przeglądarki równorzędne z podanymi, także mobilne), włączonej obsługi JavaScript i zainstalowanej wtyczki Adobe Flash w przeglądarce oraz, dla pełnej funkcjonalności Strony, włączonej obsługi plików cookies. Strona zoptymalizowana została dla rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

2. Prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej

Zawartość Strony oraz Usługi, włączając Zawartości oraz Usługi dostarczane przez Użytkowników, tj. jakiekolwiek teksty, loga, znaki towarowe, grafiki, dzieła sztuki, dźwięki, muzyka i oprogramowanie komputerowe (w tym oprogramowanie zapewniające dostęp do Internetu) są chronione autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi, mogą stanowić zarejestrowane wzory użytkowe, patenty, znaki towarowe, prawa do nazwy i marek, loga, prawa do baz danych, tajemnicę handlową i tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa o podobnym charakterze (IPR).

Wszystkie prawa związane ze Stroną i jej Zawartością albo Usługami przysługują Red Bull lub Red Bull posiada licencje na korzystanie z nich. Prawa te pozostają zastrzeżone na rzecz Red Bull lub, jeżeli zostały udostępnione przez podmiot trzeci, na rzecz tego podmiotu trzeciego. Nawet jeżeli dana Zawartość lub Usługa nie są wprost i wyraźnie uznawane za prawnie chronione lub zarejestrowane, nie oznacza to zrzeczenia się przez Red Bull (w całości lub w części) stosownych praw własności intelektualnej w odniesieniu do takich Zawartości lub Usług. Nawet jeżeli dany znak towarowy, nazwa lub logo nie są wprost i wyraźnie uznawane za prawnie chronione lub zarejestrowane nie oznacza to zrzeczenia się przez Red Bull stosownych praw własności intelektualnej w odniesieniu do takich znaków towarowych, nazw i logo. Użytkownicy nie mogą powielać, wysyłać, kopiować, nadawać, nagrywać, transmitować albo edytować Zawartości, w całości lub części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, jak również podejmować działań lub podejmować prób działań, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej przysługujące bezpośrednio Red Bull lub prawa, z których Red Bull korzysta na zasadzie licencji lub prawa podmiotów trzecich. Takie same zasady znajdą zastosowanie do idei i koncepcji, na których opierają się Strona, jej Zawartość oraz Usługi, nawet jeżeli nie są chronione prawem własności intelektualnej.

Jakiekolwiek kopiowanie Zawartości, Usług lub ich części wymaga wyraźnej zgody Red Bull, a po uzyskaniu takiej zgody takie kopie muszą być przez Użytkownika opatrzone wyraźnym znakiem wskazującym na prawa Red Bull tj. © Red Bull Sp. z o.o..

3. Rejestracja Użytkownika

3.1. Rejestracja i Konto: W celu dostępu do niektórych właściwości Strony lub Usług, takich jak np. subskrypcja Newslettera, wymagana jest rejestracja Użytkownika poprzez założenie Konta Użytkownika. Dokonać rejestracji mogą osoby, które mają co najmniej 13 lat lub posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (z innych powodów niż wiek). Rejestracja polega na wypełnieniu naszego Formularza Rejestracyjnego. Użytkownik może się zarejestrować tylko wtedy, gdy: (a) zaakceptował Regulamin, (b) podał w toku rejestracji pełne i dokładne informacje, (c) po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego otrzymał od Red Bull potwierdzenie rejestracji wraz z Nazwą Użytkownika oraz Hasłem za pośrednictwem wiadomości e-mail (dane do Konta). Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto. Pewne rodzaje Zawartości lub Usług mogą być udostępniane lub mogą być niedostępne dla niektórych Użytkowników, na przykład poprzez ustanowienie różnego poziomu dostępu celem rozróżniania pewnych grup Użytkowników, co zawsze zostanie wskazane na Stronie..
Dokonując rejestracji Użytkownik gwarantuje, że ma nie mniej niż 13 lat lub posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (z innych powodów niż wiek). Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat ale więcej niż 13 lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych z innych powodów niż wiek może korzystać ze Strony wyłącznie pod czynnym nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub innej odpowiedzialnej osoby dorosłej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która przeczytała i zgodziła się na treść Regulaminu w imieniu Użytkownika.

3.2. Nazwa Użytkownika i Hasło: Rejestrując się na Stronie Użytkownik gwarantuje, że podane dane celem założenia Konta (jak również inne informacje, które Użytkownik może nam dostarczać, niezależnie czy ma to miejsce w trakcie rejestracji lub w innych okolicznościach) są pełne, prawdziwe, dokładne i niewprowadzające w błąd pod jakimkolwiek względem. Użytkownik jest zobowiązany do informowania nas o zmianach w/w danych celem zapewnienia, aby były one aktualne. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia Swojej Nazwy Użytkownika oraz Hasła przez nieuprawnionym użyciem.. Należy niezwłocznie poinformować Red Bull o każdym nieuprawnionym użyciu Konta.

Użytkownik nie może korzystać z Konta należącego do kogoś innego.. Red Bull nie zmieni Nazwy Użytkownika przypisanej do Konta bez zgody Użytkownika. Użytkownik winien mieć na uwadze, że Nazwa Użytkownika może być wyświetlana na Stronie (np. w związku wiadomością zwrotną, komentarzem lub udostępnieniem Treści Użytkownika).

4. Prawa i Obowiązki Użytkownika

4.1. Prawo do Osobistego Użytku: Red Bull udziela Użytkownikom prawa dostępu do Strony oraz prawa korzystania z Usług i Zawartości w ograniczonym zakresie. Użytkownik może pobierać oraz kopiować Zawartości lub Usługi ze Strony dla swojego prywatnego użytku w celu niekomercyjnego odtworzenia (oglądania), kopiowania i dzielenia się, w sytuacjach gdy jest to technicznie dozwolone (dalej: „Prywatny Użytek”). Jakiekolwiek dalsze wykorzystywanie Zawartości lub Usług, w szczególności jakiekolwiek wykorzystanie na rzecz osób trzecich lub w związku lub na potrzeby swoich własnych działań, usług lub produktów (we własnym interesie), jest surowo zabronione.

4.2. Zobowiązania Użytkownika: Zgadzasz się, że Twoje zobowiązania związane z korzystaniem ze Strony, Zawartości oraz Usług są następujące:

(i) Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, publiczne odtwarzanie, tłumaczenie, oferowanie, przekazywanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób (w tym zapisywanie tych samych informacji na dwóch zestawach dyskowych jednocześnie tzw "mirroring") jakiejkolwiek części Serwisu lub Zawartości lub Usług do jakiegokolwiek komputera, serwera, strony internetowej lub innych środków publikacji lub dystrybucji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób dozwolonych przez Red Bull na piśmie;

(ii) Zabronione jest korzystanie z Zawartości i Usług dla celów komercyjnych, w szczególności, ale nie wyłącznie, sprzedaż dostępu do Strony, Usług lub Zawartości, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób dozwolonych przez Red Bull na piśmie;

(iii) Zabronione jest modyfikowanie, zmienianie lub dostosowywanie jakiejkolwiek części Zawartości lub Usług (dalej: Adaptacja) bez uprzedniej pisemnej zgody Red Bull. Nawet w przypadku udzielenia takiej zgody na Adaptację, Użytkownik potwierdza oraz wyraża zgodę na uzyskanie przez Red Bull ogólnoświatowego, bezterminowego, niewyłącznego, zbywalnego, w pełni bezpłatnego i nieograniczonego prawa do eksploatacji (w całości lub w części) Adaptacji i wszelkich ich materiałów (elementów), niezależnie czy zostały dostarczone przez Red Bul i czy stanowią element Adaptacji na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5.4 Regulaminu. Red Bull może bezpłatnie dokonywać redakcji, skrótów lub wyciągów z materiałów wytworzonych i dostarczonych przez Użytkowników albo podmioty powiązane z Użytkownikami, pracowników, licencjobiorców, wykonawców albo jakiekolwiek inne osoby lub podmioty, w związku z Zawartością, Usługami albo Adaptacją;

(iv) Zabronione jest modyfikowanie, dekompilowanie, odtwarzanie kodu źródłowego demontowanie lub tworzenie dzieł pochodnych na Stronie na podstawie jakiegokolwiek oprogramowania;

(v) Zabronione jest podejmowanie działań lub nawet prób takich działań, które utrudniają, uniemożliwiają, zakłócają działanie Strony lub korzystanie z niej (w całości lub w jakiejkolwiek części), w szczególności w zakresie zabezpieczenia funkcjonalności Strony lub jakiejkolwiek transakcji możliwej do przeprowadzenia za pośrednictwem Strony. Zabronione jest również jakiekolwiek powielanie (odtwarzanie) lub omijanie nawigacyjnej struktury Strony, w celu uzyskania lub próby uzyskania Zawartości lub Usług w jakikolwiek sposób inny niż dozwolony przez Red Bull;

(vi) Zabronione jest podejmowanie działań, które stawiają Red Bull, nasze podmioty powiązane i zależne, jak również naszą działalność i nasze marki w negatywnym świetle. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do powstrzymywania się od używania Zawartości w związku z: (a) produktami, treściami, usługami czy materiałami nielegalnymi, (b) produktami, treściami, usługami czy materiałami, które są obsceniczne, wulgarne, pornograficzne lub o innej, podobnej tematyce, w tym skierowanej wyłącznie do dorosłych, (c) relacjami z wypadków, napaści, katastrof, zamieszek; lub (d) produktami konkurencyjnymi względem produktów Red Bull (w szczególności napojami zawierającymi kofeinę, taurynę lub guaranę);

(vii) Zabronione jest korzystanie ze Strony, Zawartości lub Usług do celów niezgodnych z prawem albo w celu publikacji, linkowania, zamieszczania lub wyświetlania materiałów: (a) niezgodnych z prawem (w szczególności, ale niewyłącznie chodzi o pirackie oprogramowania, materiały, które zawierają groźby, treści obsceniczne, złośliwe, kłamliwe, szkodliwe, obelżywe, zniesławiające, zastraszające, dyskryminujące ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek lub niepełnosprawność), lub (b) naruszających prawa (w szczególności, ale nie wyłącznie, prawa własności intelektualnej) Red Bull albo jakiegokolwiek innego podmiotu, lub (c) zachęcających do działalności przestępczej lub stanowiących taką działalność lub zawierających wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe oprogramowania (kody, scenariusze);

(viii) Użytkownik korzystając ze Strony, Zawartości lub Usług zobowiązany jest działać w zgodzie z prawem oraz Regulaminem i nie naruszać praw tak Red Bull, jak i naszych podmiotów powiązanych i zależnych, praw innych Użytkowników czy jakichkolwiek podmiotów trzecich;

(ix) Użytkownik jest obowiązany stosować się do limitu objętości danych, które mogą mieć zastosowanie do Strony, Zawartości lub Usług.

4.3. Zakaz reklamy: Zabronione jest używanie Strony, Zawartości lub Usług w celach reklamowych albo w celu wyświetlania informacji mających związek z jakąkolwiek działalnością reklamową, handlową, produktami i usługami Użytkowników lub podmiotów trzecich, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób zaakceptowanych przez Red Bull na piśmie.

4.4. Zmiany Usług: Red Bull zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zmian, poprawiania, ulepszania lub zaprzestania prowadzenia Strony, Usług albo Zawartości. Taka merytoryczna i techniczna weryfikacja oraz wszelkie prace konserwacyjne, mogą obejmować rozszerzenie albo modyfikację zakresu udostępnionych za pośrednictwem Strony funkcjonalności (treści) oraz dostosowanie standardów technicznych obejmujących Usługi lub Zawartość. Dostęp do Strony, Usług lub Zawartości może zostać zawieszony czasowo lub na stałe, w przypadku awarii systemu, konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub naprawy, lub z przyczyn pozostających poza kontrolą Red Bull. Użytkownik ma świadomość, że Red Bull może zaprzestać prowadzenia Strony, realizacji Usług i udostępniania Zawartości, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem. W żadnym razie Red Bull nie jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej lub usług wspomagających.

4.5. Użytkownik może w dowolnym momencie przestać korzystać ze Strony, Zawartości i Usług, jak również usunąć swoje Konto Użytkownika, które zostało założone podczas rejestracji. Usunięcie Konta Użytkownika wiąże się z automatycznym usunięciem wszystkim Treści Użytkownika oraz danych Użytkownika ze Strony.

5. Treści Użytkownika

5.1. Red Bull może tak obecnie, jak i w przyszłości zezwolić Użytkownikom na przesyłanie, przekazywanie lub w inny sposób udostępnianie (dalej łącznie zwane: udostępnianiem) za pośrednictwem naszych Usług - wiadomości, tekstów, ilustracji, danych, plików, obrazów, grafik, zdjęć, komentarzy, dźwięków, muzyki, filmów, informacji, innych treści lub innych materiałów (dalej "Treści Użytkownika"). Z zastrzeżeniem praw i licencji, których Użytkownik udziela do udostępnianych Treści Użytkownika i o których mowa poniżej, Użytkownik zachowuje wszystkie prawa, tytuły do i korzyści z Treści Użytkownika. Red Bull nie gwarantuje zachowania poufności w odniesieniu do Treści Użytkownika, nawet jeśli nie została ona opublikowana za pośrednictwem naszych Usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za monitoring i ochronę praw własności intelektualnej, które mogą mu przysługiwać do Treści Użytkownika.

5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wyłączną odpowiedzialność za dostarczone przez siebie Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu na wyłączność wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści Użytkownika i Treści te: (i) nie stanowią sprzedaży (oferty sprzedaży) reklam, działalności sponsoringowej lub promocyjnej, (ii) nie naruszają porządku publicznego, (iii) nie naruszają praw podmiotów trzecich np. praw osobistych (zwłaszcza prawa do wizerunku), praw własności intelektualnej (np. praw do znaków towarowych, patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej chronionych przez prawo), lub (iv) nie zawierają materiałów, które są niezgodne z prawem lub zachęcają do nielegalnej lub niezgodnej z prawem działalności.

5.3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że skutecznie uzyskał wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia i zgody do udostępnienia Treści Użytkownika w sposób określony w Regulaminie od każdego podmiotu zaangażowanego w stworzenie Treści lub podmiotu posiadającego w związku z Treściami jakiekolwiek prawa lub roszczenia. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, współtwórców Treści Użytkownika i osób, których wizerunki stanowią element Treści Użytkownika. Powyższa gwarancja dotyczy również praw i zgód na wykorzystanie usług lub urządzeń związanych z udostępnieniem Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do rozporządzania wskazanymi powyżej prawami i zgodami według swojego własnego uznania i w zakresie przewidzianym w Regulaminie. Użytkownik gwarantuje także, że Treści Użytkownika nie są znieważające, obraźliwe, poniżające, rasistowskie lub noszące znamiona molestowania jednostek lub grup osób.

5.4. Udostępniając Treści Użytkownika, Użytkownik przyznaje równocześnie Red Bull, naszym podmiotom dominującym, powiązanym i zależnym, a także naszym i ich przedstawicielom, licencjobiorcom, następcom prawnym i cesjonariuszom, nieograniczone, ważne na całym świecie, niewyłączne, bezpłatne, , zbywalne i bezterminowe prawa i licencje (w tym prawa do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim) na używanie, kopiowanie techniką cyfrową, rozpowszechnianie, publikowanie, opracowywanie (tworzenie dzieł pochodnych), publiczne wyświetlanie, wystawianie, digitalizację (cyfyzację), synchronizację, odtwarzanie, umieszczanie w sieci Internet Treści Użytkownika dla celów naszej działalności i działalności naszych przedsiębiorstw dominujących, powiązanych, licencjobiorców, cesjonariuszy, podmiotów zależnych od nas i z nami powiązanych, w tym w celu reklamy Red Bull oraz reklamy i rozpowszechniania naszych produktów i usług oraz w celu wykorzystania na Stronie. Niezależnie jednak od sposobu lub celu wykorzystania Treści Użytkownika, nastąpi to bezpłatnie. Użytkownik nie jest upoważniony do żądania jakichkolwiek opłat, honorariów autorskich ani dodatkowego wynagrodzenia w związku z korzystaniem z Treści Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

5.5. Użytkownik przyznaje Red Bull prawo (które nie staje się jednak obowiązkiem Red Bull) wykorzystania Jego danych biograficznych, w szczególności, ale nie wyłącznie, nazwiska, wizerunku, głosu, biografii, preferencji i lokalizacji w związku z transmisją, publikacją, zamieszczeniem lub innym wykorzystaniem Treści Użytkownika na Stronie lub w inny sposób określony w art. 5.4. powyżej. Ponadto, Użytkownik udziela również innym Użytkownikom dostępu do Treści Użytkownika i zezwala na ich używanie, powielanie, rozpowszechnianie, opracowywanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, przekazywanie i publikowanie Treści Użytkownika w celu osobistego, niekomercyjnego użytku, w zakresie dozwolonym przez funkcjonalności naszych Usług oraz przez niniejszy Regulamin.

5.6. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że nie udostępni Treści Użytkownika, które:

(i) stawiają Red Bull, nasze podmioty powiązane i zależne, jak również naszą i ich działalność oraz nasze i ich marki w negatywnym świetle. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do powstrzymywania się od używania i udostępniania Treści Użytkownika: (a) w związku z produktami, treściami, usługami czy materiałami nielegalnymi, (b) zawierających relacje z wypadków, napadów, katastrof lub zamieszek, lub/oraz (c) związanych z produktami konkurencyjnymi względem produktów Red Bull (w szczególności napojami zawierającymi kofeinę, taurynę lub guaranę);

(ii) pochodziłyby od kogoś innego lub były niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, oszczercze, naruszające prywatność lub prawa publiczne, wulgarne, obsceniczne, bluźniercze, zawierające treści pornograficzne lub w inny sposób niepożądane lub naruszające obowiązujące prawo;

(iii) zachęcają do postępowania stanowiącego przestępstwo, prowadzącego do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszającego prawo;

(iv) stanowią reklamę towarów, usług lub służą pozyskiwaniu funduszy;

(v) zawierają osobiste informacje takie jak wiadomości, które identyfikują numer telefonu, numery ubezpieczenia społecznego (PESEL), numery rachunków bankowych, adresy, referencje wystawione przez pracodawcę;

(vi) zawierają wzór, instrukcję lub poradę, które mogą powodować szkody lub obrażenia, albo (vii) zawierają wirusy, konie trojańskie albo inne szkodliwe kody lub scenariusze.

Ponadto, zabronione jest jakiekolwiek zachowanie Użytkownika, które ogranicza lub uniemożliwia innym użytkownikom korzystanie z naszych Usług.

5.7. Mamy prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania Treści Użytkownika. Mamy prawo do edytowania, odmowy zamieszczenia, usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści Użytkownika, która jest sprzeczna z Regulaminem, prawem lub zasadami współżycia społecznego.

6. Newsletter

Red Bull może, celem dostarczenia Użytkownikowi bieżących informacji, przesyłać Użytkownikowi nasz Newsletter oraz inne wiadomości dotyczące Zawartości, Usług, ofert, promocji i wydarzeń związanych z Red Bull oraz naszymi podmiotami powiązanymi, zależnymi i partnerami za pośrednictwem poczty e-mail, pod warunkiem, że Użytkownik na powyższe wyraził zgodę w sposób wyraźny. Użytkownik może sprzeciwić się otrzymywaniu takich informacji i cofnąć zgodę w dowolnym momencie przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@pl.redbull.com lub za pośrednictwem innych, określonych środków porozumiewania się.

7. Odpowiedzialność

7.1. Zawartości zamieszczane na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.2. Użytkownik udostępnia Treści Użytkownika na własną odpowiedzialność.

7.3. Treści Użytkownika udostępniane przez Użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani też opinii Red Bull.

7.4. W przypadku ujawnienia Treści Użytkownika niezgodnych z Regulaminem, prawem lub zasadami współżycia społecznego Red Bull dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane ze Strony w możliwie krótkim czasie.

7.5. Red Bull ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania Strony, Usług lub Zawartości na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

8. Rozwiązanie i zawieszenie

8.1. Red Bull zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub usunięcia Konta Użytkownika i/lub dostępu Użytkownika do Strony, w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, prawo lub zasady współżycia społecznego lub gdy korzystanie przez Użytkownika ze Strony, Zawartości lub Usług może powodować uszkodzenie rdzenia lub innych technicznych instalacji.

8.2. Wszystkie zastrzeżenia, zabezpieczenia i wyłączenia zawarte w niniejszym Regulaminie pozostają w mocy po jego rozwiązaniu

9. Ochrona Danych i Polityka Prywatności

9.1. Informacje, dane i materiały, które Użytkownik podaje w trakcie procesu rejestracji lub później, jak również wszystkie inne informacje, dane i materiały, które Użytkownik dostarcza Red Bull podlegają zasadom określonym w dokumencie „Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych”. Obowiązująca wersja tego dokumentu stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

9.2. Inne informacje i dane niż te, które pozwalają na identyfikację i są przez to objęte Polityką Prywatności i Ochroną Danych Osobowych, tj. wszelkie informacje, dane i materiały przesyłane do Red Bull przez Użytkownika, w tym za pośrednictwem Strony, nie będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone, a Użytkownik udziela Red Bull bezterminowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z takich informacji, danych i materiałów (obrazów, dźwięków, tekstów i innych elementów stanowiących ich część) na całym świecie, poprzez kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, włączanie do innych treści i inne korzystanie z takich materiałów i danych, w dowolnych celach komercyjnych i niekomercyjnych, na zasadach opisanych w pkt 5.4. niniejszego Regulaminu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje, dane i materiały przesyłane lub umieszczone na Stronie są Jego własnością i że Użytkownikowi przysługują wszelkie niezbędne prawa do udzielenia powyżej opisanej licencji.

10. Reklamacje

10.1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Strony, Usług i Zawartości powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia przez Użytkownika wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zakończenia funkcjonowania Strony, zgodnie z informacją podaną przez Red Bull na Stronie.

10.2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na następujący adres e-mail: info@pl.redbull.com

10.3. Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 oraz ust. 2 będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Red Bull.

10.4. Użytkownik składający reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

10.5. Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania do reklamacji składanych w związku z konkursami lub promocjami prowadzonymi na Stronie, w sytuacji, gdy regulaminy tych konkursów lub promocji będą regulowały procedurę reklamacji w sposób odmienny od postanowień niniejszego paragrafu.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Regulamin został sporządzony według i podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszym Regulaminem, w tym wszelkie zagadnienia dotyczące jego obowiązywania, ważności lub rozwiązania, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.