Pravidlá Red Bull Get on Top

23. - 24. 9. 2016

Miesto konania: Kopec Hrádok – Porúbka pri Žiline

I. Spoločné ustanovenia – pravidlá

Preambula
1. Red Bull Get On Top (ďalej len „Get On Top“) sú motokros/enduro preteky (ďalej aj ako „Preteky“) do vrchu na vzdialenosť 250 metrov, pri ktorých účastníci (ďalej aj ako „Pretekári“ alebo „účastníci“) majú prekonať prírodný sklon trate a umele vybudované prekážky na trati. Každý účastník Get On Top musí mať viac ako 16 rokov. Každý pretekár musí byť riadne zaregistrovaný a mať uhradené štartovné (ad. 4)

Miesto pretekov
2. Preteky sa uskutočnia na kopci Hrádok v obci Porúbka pri Žiline. Štart je položený nižšie ako cieľ, trať má prírodný povrch so zostavou niekoľkých umelo vybudovaných prekážok. V pretekoch rozhoduje dosiahnuté poradie dojazdu do cieľa (viď Systém hodnotenia finálových jázd), alebo dlhšia prekonaná vzdialenosť po trati bez státia a straty kontroly nad motocyklom. Pretekár nemôže zastaviť pri prekonávaní prekážky, okrem objektívnych dôvodov kvôli ktorým nemohol pretekár plynule pokračovať v pretekoch. Pretekár však musí bezodkladne pokračovať v jazde a pokúšať sa prekážku prekonať a/alebo bezodkladne opustiť trať. Zastavenie a/alebo státie napríklad za účelom oddychu, alebo hľadanie vhodnej stopy je zakázané a jazdcovi sa v prípade porušenia tohto zákazu do výsledkov započíta vzdialenosť, kde k porušeniu zákazu došlo. Stratou kontroly nad motocyklom sa rozumie pád, či zosadnutie z motocykla a jeho tlačenie. Zakázané nie je odrážať sa nohami, pokiaľ pri tom jazdec stále na motocykli sedí (ďalej len Plynulá jazda do strmého kopca bez státia a bez straty kontroly nad motocyklom).

3. Celkom sa pretekov Get On Top môže zúčastniť maximálne 140 pretekárov podľa nasledovného štartového kľúča:


Kvalifikácia
1.V kvalifikácií budú jazdci zaradení do 20 členných kvalifikačných skupín označených písmenami A až G. Každá táto skupina má vopred stanovený čas štartu kvalifikačnej skupiny.
2.Kvalifikácia na preteky prebieha formou 2 meraných jázd. Počas kvalifikácie budú štartovať vždy 2 jazdci súčasne a každému jazdcovi sa meria čas v ktorom prejde cieľom, prípadne najväčšia vzdialenosť, ktorú dosiahne plynulou jazdou do strmého kopca bez státia a bez straty kontroly nad motocyklom. V prípade opustenia trate sa jazdcovi meria dosiahnutá výška v mieste kde opustil trať.
3.V prvej kvalifikačnej jazde jazdec s nižším štartovým číslom štartuje zo štartovacieho pódia z pozície označenej číslom 1, v druhej kvalifikačnej jazde si jazdci pozície vymenia, z pozície číslo 1 bude štartovať jazdec s vyšším štartovým číslom.
4.Na záver kvalifikácie sa zostaví poradie jazdcov podľa dosiahnutej výšky, a to od najväčšej po najmenšiu. Do týchto celkových výsledkov kvalifikácie sa jazdcovi započítava výsledok z jazdy, v ktorej dosiahol lepši výsledok. V prípade zhodnosti dosiahnutej výšky sa lepšie umiestni jazdec, ktorý vzdialenosť dosiahol v kratšom čase. V prípade zhodnosti aj času rozhodne o víťazovi lepší výsledok, ktorý jazdec dosiahol v horšej jazde. Do ďalšej časti pretekov postúpi len prvých 64 jazdcov z kvalifikácie, jazdci umiestení na 65. až 70. mieste budú náhradníci, ktorí sa ďalšej časti pretekov zúčastnia pri neúčasti niektorého z kvalifikovaných jazdcov. Ako prvý náhradník bude do pretekov zaradený jazdec ktorý sa umiestni v kvalifikačných jazdách na 65. mieste a posledný jazdec umiestnený na 70. mieste.

Finálové jazdy:
Počas finálových jázd budú štartovať vždy 2 jazdci súčasne. Dvojčlenné skupiny sa vytvoria podľa kvalifikačných výsledkov a to tak, že jazdci budú postupne zaraďovaní do rozjázd nasledovne:
1. rozjazda: víťaz kvalifikácie + 64. jazdec v poradí
......
......
32. rozjazda: 2. z kvalifikácie + 63. jazdec v poradí

Systém hodnotenia finálových jázd:
1. Každému jazdcovi sa meria najvyššia vzdialenosť ktorú dosiahne plynulou jazdou do strmého kopca bez státia a bez straty kontroly nad motocyklom. V prípade opustenia trate sa jazdcovi meria dosiahnutá výška v mieste kde opustil trať. Víťazom rozjazdy sa stane jazdec, ktorý prešiel cieľom skôr, alebo dosiahol väčšiu vzdialenosť plynulou jazdou bez státia a bez straty kontroly nad motocyklom z danej dvojice. V prípade zhodnosti dosiahnutej výšky zvíťazí jazdec, ktorý vzdialenosť dosiahol v kratšom čase. Ak sa jazdec nezúčastní finálových jázd do ďalšej časti pretekov automaticky postúpi druhý jazdec z danej dvojice.

2. Každý účastník pretekov Get On Top musí byť zaregistrovaný. Registrácia je možná iba prostredníctvom www.redbull.sk/getontop. Po vyplnení povinných údajov a preštudovaní pravidiel stlačí účastník tlačidlo „Zaregistrovať“, čím vyhlasuje, že si „Pravidlá“ prečítal a plne s nimi súhlasí. Automaticky tak bude presmerovaný na platbu štartovného. Štartovné je výške 25,- EUR. Po prijatí platby štartovného bude jazdec kontaktovaný a dostane potvrdenie o platbe. Preberanie štartového čísla/balíčka sa uskutoční v mieste konania akcie počas administratívneho a technického preberania v čase stanovenom v harmonograme podujatia. V prípade ak sa pretekár nezúčastní pretekov zaplatené štartovné vo výške 25,00 EUR sa nevracia. Zaplatením štartovného sa má zato, že pretekár súhlasí s tým, že v prípade jeho neúčasti na pretekoch sa mu zaplatené štartovné nebude vracať.

Ak bude v priebehu pretekov jazdec diskvalifikovaný z dôvodu porušenia týchto pravidiel, zaplatené štartovné sa nevracia.

Zaplatené štartovné sa vracia v prípade, ak sa neuskutočnia preteky v uvedenom termíne.

3. Na dodržiavanie pravidiel dozerá traťový rozhodca a riaditeľ pretekov. Priebeh pretekov riadi riaditeľ pretekov. Regulárnosť trate schvaľuje riaditeľ pretekov po konzultácii s organizátorom pretekov, a to najneskôr 30 minút pred zahájením rozjázd a opakovane kedykoľvek v priebehu pretekov, najmä pri zmene poveternostných podmienok.

4. Štartuje sa z pevnej pozície. Štartovacie pódium je rozdelené do dvoch zhodných častí. Pokyny štartéra: „Pripraviť?“- nástup do štartovej brány, „Pozor“ – v nasledujúcich piatich sekundách dá štartér pokyn „Štart“. Nevhodné správanie pri štarte môže viesť k diskvalifikácii rozhodcom na štarte.

5. Každý jazdec je povinný sa dostaviť do vyznačeného vyčkávacieho priestoru minimálne 5 minút pred štartovým časom skupiny do ktorej je jazdec zaradený. Pokiaľ sa do tohto priestoru nedostaví ani po opakovaných výzvach, bude priestor uzatvorený a Pretekár bude diskvalifikovaný. Štartovací čas jednotlivých skupín bude vopred zverejnený na oficiálnej informačnej tabuli pretekov, ktorá bude umiestnená ....................

6. Pretekár je povinný maximálne sa snažiť prejsť celú trať a v cieli je v momente, vtedy keď prejde vertikálnou cieľovou čiarou. Elektronické údaje o prejazdoch cieľom sú k dispozícii výhradne rozhodcom a riaditeľovi pretekov.

7. Get On Top sa riadi pravidlami organizácie WADA pre boj proti dopingu v športe. Konzumácia alkoholu a omamných látok pred pretekmi a počas pretekov je zakázaná. Pri porušení bude pretekár diskvalifikovaný.

8. Pretekár je povinný jazdiť len po vyznačenej trati v smere jazdy, jazda v protismere za účelom vrátenia sa na štart je zakázaná. Návrat jazdca do DEPA po absolvovaní jazdy je možný len po vyznačenej časti trate určenej na tento účel. Porušenie tohto zákazu sa trestá diskvalifikáciou, alebo inou penalizáciou odsúhlasenou riaditeľom súťaže.

9. Na účasť v pretekoch sa nemôžu prihlásiť osoby, ktoré nedosiahli vek 16 rokov. Pre záujemcov, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov, je nutný písomný súhlas rodičov, eventuálne zákonného zástupcu zodpovedného za záujemcu mladšieho ako 18 rokov. Podpis rodičov sa musí vykonať pred stanoveným zástupcom organizátora v mieste konania akcie.

10. Pretekov sa môžu zúčastniť držitelia licencie SMF alebo iných národných federácií a taktiež neregistrovaní jazdci. Štartovať môžu iba jazdci, ktorí prešli administratívnou prezentáciou a ich motocykle technickou previerkou

11. Každý účastník sa musí dostaviť osobne v deň pretekov v stanovenom čase na administratívne a technické previerkou v lokalite pretekov podľa harmonogramu. Účastník dostane štartový balíček a podpíše potvrdenie, ktorými potvrdí že si tieto pravidlá podrobne preštudoval a na znak bezvýhradného súhlasu potvrdenie o pravidlách vlastnoručne pretekár podpíše.

12. Každý účastník musí podpísať „Čestné vyhlásenie“ o tom, že nebude uplatňovať zodpovednosť žiadneho funkcionára, účastníka, sponzora ani čiastočného sponzora pretekov za akúkoľvek škodu alebo úraz, ktoré vznikli na základe ich účasti na pretekoch alebo pri činnostiach spojených s pretekmi.

13. Organizátor si vyhradzuje právo vykonávať zmeny pravidiel a rozpisu.

II. Povinná výbava

1. Pretekár je povinný v predpísanej povinnej výbave, ktorá je bližšie špecifikovaná v bode 2 tohto článku týchto pravidiel absolvovať tréning, kvalifikáciu i preteky. Pretekár nesmie vojsť na trať bez povinnej výbavy. Rozhodcovia ju môžu kontrolovať kedykoľvek počas tréningu, kvalifikácie a pretekov a prípadné priestupky riešiť napomenutím a pri opakovanom prehrešku až diskvalifikáciou z pretekov. Pretekári si musia obstarať vlastnú výbavu. Povinná výbava musí byť vo výbornom technickom stave. Technickú spôsobilosť posudzuje rozhodca kedykoľvek počas tréningu, kvalifikácie a samotných pretekov.

2. Povinná výbava pre všetkých účastníkov tréningu, kvalifikácie a vlastných pretekov:

2.1. Terénne motokros a enduro motocykle bez obmedzenia objemových tried. Úpravy základných konštrukčných prvkom rámu motocykla, zadnej kyvnej vidlice a výmena motora za iný, ktorý nie je určený pre takýto motocykel sú zakázané. Pretekov sa nemôžu tiež zúčastniť jazdci na trialových a špeciálne upravených motocykloch. Jazdec je povinný absolvovať preteky len na prebratom motocykli. Na súťažnom motocykli môžu byť použité len pneumatiky pre určené pre motokros, enduro, country cross a rallye. Používať pneumatiky s hrotmi je zakázané. Porušenie tohto predpisu sa trestá vylúčením jazdca z pretekov. Výnimku zmeny motocykla z akéhokoľvek dôvodu (poškodenie motocykla, technická vada atď.) musí vždy potvrdiť riaditeľ pretekov.
2.2. Homologovaná motocyklová prilba s chráničom celej tváre.
1. 2.3. Celoprstové motokrosové rukavice
2. 2.4. Chrániče tela (hrudný a kolenný chránič...)
3. 2.5. Motocyklové oblečenie a motokrosové čižmy

3. Pri registrácii dostane pretekár štartové číslo, ktoré je povinný mať viditeľne umiestené na motocykli kedykoľvek vojde na pretekársku trať počas trvania tréningu, kvalifikácie a pretekov. Je zakázané zakrývať či odstraňovať logá sponzorov. Porušenie tohto nariadenia sa trestá diskvalifikáciou z pretekov. Vlastné reklamné označenia na prilbe, drese, alebo na nohaviciach pretekára sú povolené.

III. Priebeh pretekov

Odporúča sa, aby sa pretekári pred začiatkom tréningov a kvalifikácie oboznámili s traťou pri pešej obhliadke. Voľný tréning a obhliadku trate môžu jazdci absolvovať v čase stanovenom v harmonograme podujatia.

1. Organizátor usporiada aspoň jednu schôdzku pretekárov, kde hlavný rozhodca a riaditeľ pretekov oboznámi pretekárov s priebehom pretekov, najneskôr 30 minút pred začiatkom kvalifikácie v blízkosti trate. Čas a miesto schôdzky bude uvedené v harmonograme podujatia a tiež zverejnené na oficiálnej informačnej tabuli podujatia. Účasť pretekára na schôdzi je povinná – neúčasť môže viesť k diskvalifikácii.


2. V kvalifikácii štartujú pretekári po dvojiciach v poradí podľa štartových čísel od najnižšieho po najvyššie z vopred určenej pozície na štartovacom zariadení a vo vopred určenom čase. Pretekári absolvujú dve jazdy, o výsledku rozhoduje lepší z dosiahnutých časov či dlhšia prejdená vzdialenosť plynulou jazdou bez zastavenia. Viac v bode Kvalifikácia.

3. Do hlavných pretekov postupuje 64 pretekárov s najlepším umiestením v kvalifikácii. Umiestenie v kvalifikácii rozhoduje o nasadení do postupového kľúča a o postavení na štarte. Pretekári si vyberajú štartovú pozíciu v poradí podľa umiestenia v kvalifikácii, počínajúc pretekárom s najlepším umiestením.

4. O umiestení na prvom a druhom mieste rozhodne finálová jazda. O umiestení na treťom až štvrtom mieste rozhodne tzv. „malé finále“, kam postúpia pretekári na treťom a štvrtom mieste semifinálových jázd. O umiestení na 5. až 64. mieste rozhoduje lepšie umiestenie dosiahnuté v danom kole a následne umiestenie v kvalifikácii. O poradí pretekárov, ktorí nepostúpia do finálových jázd, rozhoduje umiestenie v kvalifikácii.

5. V prípade predčasného ukončenia pretekov sú pre stanovenie výsledkov pretekov rozhodujúce výsledky dosiahnuté v poslednom kompletne dokončenom kole pretekov. Kvalifikácia je neoddeliteľnou súčasťou pretekov a výsledky v nej dosiahnuté môžu byť vo výnimočných prípadoch uznané za výsledky pretekov.

6. Úmyselné fyzické kontakty medzi jazdcami, bránenie inému jazdcovi úmyselným prekážaním v jazde nie je prípustné a bude mať za následok diskvalifikáciu jazdca. V prípade, že jazdec počas kvalifikačných jázd svojím náhlym pádom, alebo úmyselným konaním zabráni prejazdu druhého jazdca, riaditeľ súťaže môže rozhodnúť o udelení opravnej jazdy poškodenému jazdcovi, ktorá bude jazdcovi umožnená na záver kvalifikačného kola. Ak jazdec zabráni úmyselným prekážaním, alebo náhlym pádom prejazd druhého jazdca počas finálových jázd, do ďalšej časti súťaže postúpi jazdec ktorému nebol umožnený prejazd.

IV. Penalizácia

1. Vo výnimočných prípadoch môže riaditeľ pretekov vylúčiť pretekára z pretekov a to najmä z dôvodu hrubého porušenia športového správania, a/alebo ohrozenia zdravia súpera a/alebo tretích osôb a/alebo preukázaného dopingu a/alebo ak bude pretekár pod vplyvom omamných látok. V takom prípade nie sú pretekárovi uznané žiadne výsledky dosiahnuté v daných pretekoch a tento pretekár je zaradený na koniec výsledkovej listiny s poznámkou DSQ (diskvalifikovaný). V prípade diskvalifikácie jazdca počas finálových jázd postupuje automaticky druhý jazdec z dvojice, ktorý štartoval spolu s diskvalifikovaným jazdcom.

2. Mávanie alebo vyvesenie červenej vlajky znamená zastavenie jazdy. Pretekári sú povinní okamžite zastaviť, bezodkladne sa vrátiť na štart a vyčkať na inštrukcie rozhodcov. Nerešpektovanie tohto ustanovenia znamená diskvalifikáciu pretekára z pretekov. Jazda sa bude opakovať, ak podľa posúdenia rozhodcu došlo k neregulárnemu štartu alebo ovplyvneniu jazdy zo strany divákov, zvierat a ďalších vonkajších vplyvov.

3. Nedostavenie sa na štart do jednej minúty po vyvolaní pretekára štartérom alebo jeho asistentom sa trestá diskvalifikáciou z jazdy.

4. Diskvalifikácie sa oznamujú prostredníctvom systému na oznamovanie verejnosti a budú k dispozícii aj u štartového rozhodcu.

V. Ocenenie pretekárov

1. Prvých 8 pretekárov bude ocenených finančnou cenou podľa dole uvedeného kľúča.

1. pretekár – 900 EUR
2. pretekár – 700 EUR
3. pretekár – 500 EUR
4. pretekár – 300 EUR
5.-8. pretekár – 100 EUR


1. Organizátor sa zaväzuje odviesť zákonom stanovenú daň za pretekárov, ktorí budú ocenení vecnou alebo finančnou cenou.

 

VI. Environmentálne nariadenia

Umývanie motocyklov v priestoroch konania podujatia je zakázané!!! Vylievať a odhadzovať opotrebovaný olej a iný ropný alebo komunálny odpad mimo označených nádob je zakázané. Pretekár a jeho sprievod je povinný používať ekologickú podložku z materiálu so sacími vlastnosťami o rozmere 2x1 m a to pri parkovaní, opravách, tankovaní motocykla v priestore parkoviska. Kanistre s olejom, palivom a plniace hrdlá musia byť umiestnené mimo slnečného žiarenia na ekologickej podložke. Jazdec a jeho sprievod sú povinní dodržiavať nočný kľud v časovom intervale stanovenom organizátorom a dostatočne zabezpečiť motocykle a iný majetok proti odcudzeniu alebo poškodeniu (Organizátor nezodpovedá za škody alebo odcudzenie majetku účastníkom počas celých pretekov). V priestore športového podujatia je zakázané nevhodným zaobchádzaním alebo parkovaním poškodzovať flóru a faunu. Uvedené nariadenia sú záväzné a vychádzajú zo zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody. Porušenie environmentálnych nariadení je možné pokutovať jednotlivo vo výške 40,- EUR za každé porušenie tohto nariadenia.

VII. Zodpovednosť:

Organizátor, ako aj všetky osoby a spoločnosti, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, nezodpovedajú účastníkom za škody vzniknuté na živote a zdraví osôb, za škody vzniknuté na veciach a majetku osôb zúčastnených na pretekoch, ktoré sa vyskytnú pred podujatím, v jeho priebehu alebo po ňom. Účastníci súťažia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo/riziko a nesú úplnú objektívnu občiansku aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobia. Účastníci sa podpisom týchto pravidiel zriekajú nároku vymáhať náhradu škody, ktorá im vznikla v súvislosti so súťažou pri utrpení úrazu alebo pri nehode, zriekajú sa nároku na náhradu škody od organizátora a ako aj všetky osoby spoločnosti na právo postupovania, alebo postihu voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Jazdec berie na vedomie, že v prípade úrazu, ktorý vznikne počas pretekov alebo v súvislosti s pretekmi nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej berie na vedomie, že bude dodržiavať nariadenia usporiadateľov. Je uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti a prihlasuje sa na vyššie uvedené podujatie.
Jazdec si je vedomý, že svojim prihlásením na podujatie odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v týchto propozíciách.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Všetci, pretekári, funkcionári a organizátori sú povinní dodržiavať tieto propozície, ktoré boli vydané a schválené organizátorom, ktorý ako jediný v nich môže v prípade potreby vykonávať zmeny alebo doplnky. O týchto zmenách a doplnkoch je povinný okamžite informovať všetkých pretekárov, funkcionárov a organizátorov. Tieto propozície nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internete.

II. Čestné vyhlásenie
1. Účastník športového výkonu spojeného s akciou Get On Top sa týmto čestne vyhlasuje, že sa na vlastné riziko zúčastní pretekov a tým sa neodvolateľne vzdáva nároku na náhradu prípadnej škody na zdraví, živote alebo majetku, na ktorú môže Účastníkovi vzniknúť nárok. Účastník sa vzdáva prípadného nároku na vznik škody, ktorú utrpí priamo či nepriamo, a to buď formou ujmy na zdraví alebo živote, škody na majetku, straty pracovnej schopnosti alebo bolesti a utrpenia z dôvodu alebo v dôsledku jeho účasti ako súťažiaceho alebo ako diváka na akcii známej ako Get On Top (ďalej len ako „Akcia“), ktorá sa bude konať v dňoch 23.-24. 9. 2016.
2. Hore uvedené vzdanie sa nároku a zbavenie zodpovednosti Účastníka je poskytnuté v prospech Organizátora a Spoločnosti a všetkých jej zástupcov, agentov a subdodávateľov a všetkých ďalších osôb zúčastňujúcich sa na Akcii aktívne alebo pasívne ako diváci.
3. Bez obmedzenia všeobecnosti odseku 1, zbavenie Účastníka zodpovednosti bude platné za akékoľvek konanie alebo opomenutie konania , ktorými spôsobia škodu či zranenie v dôsledku nedbalosti, hrubej nedbalosti alebo nedostatku adekvátnych skúseností na strane Organizátora (ďalej len „Organizátora“) alebo spoločnosti Red Bull Slovensko, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“), jeho zástupcov, agentov, subdodávateľov alebo akýchkoľvek ďalších osôb zúčastňujúcich sa na Akcii aktívne alebo pasívne ako diváci.
4. Na Akciu sa nemôžu prihlásiť osoby, ktoré nedosiahli vek 16 rokov. Pre záujemcov o účasť na Akcii, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov, je nutný písomný súhlas rodičov, eventuálne zákonného zástupcu zodpovedného za záujemcu, ktorý ešte nedosiahol vek 18 rokov.

5. Účastník si prečítal pravidlá Akcie – Get On Top a porozumel im. Tieto pravidlá budú k dispozícii aj pri registrácii na Akciu. Účastník s týmito pravidlami súhlasí, bude sa podľa nich správať a na Akcii použije správne (podľa obvyklého použitia) všetky povinné ochranné pomôcky, ktoré pravidlá vyžadujú.
6. Účastník súhlasí, že sa môže zapojiť do nebezpečných aktivít počas Akcie a jeho účasť je dobrovoľným prevzatím rizika, za ktoré nebude niesť zodpovednosť žiadna iná osoba. V zákonom povolenom rozsahu bude toto vzdanie sa nároku na uplatnenie škody, ktorá vznikla na zdraví alebo živote osôb, škody na majetku a zbavenie zaväzovať manžela/manželku Účastníka, rodinných príslušníkov Účastníka a nadobúdateľov právneho titulu zo zákona a bude sa vzťahovať na akýkoľvek nárok, ktorý môže ktorákoľvek z hore uvedených osôb mať voči Organizátorovi a Spoločnosti, jej zástupcom, agentom, subdodávateľom a akejkoľvek ďalšej osobe zúčastňujúcej sa na Akcii aktívne alebo ako divák. Účastník týmto zbavuje Spoločnosť, jej zástupcov, agentov, subdodávateľov a ďalšie osoby zodpovednosti za takýto nárok.
7. Účastník týmto potvrdzuje, že má v súčasnej dobe uzavreté poistenie osobnej zodpovednosti a úrazové poistenie, ktoré pokrýva jeho účasť na Akcii a týmto zbavuje Organizátora a Spoločnosť, zodpovednosti za nároky, ktoré by vzniesli tretie strany z dôvodu škody spôsobenej účastníkom.
8. Účastník týmto udeľuje Organizátorovi a Spoločnosti právo a zvolenie nahrávať, filmovať, vytvárať mediálny výstup a využívať jeho meno, zobrazenie, hlas, vzhľad, výkon a biografický materiál nasledovnými
spôsobmi: (a) na vytvorenie audiovizuálneho a akéhokoľvek iného diela; (b) na televízne a iné šírenie vo všetkých formách a všetkými technologickými postupmi vrátane sprístupňovania počítačovou alebo obdobnou sieťou, a to ľubovoľne často a na ľubovoľnom médiu; (c) na vytvorenie ľubovoľného množstva rozmnoženín ľubovoľnou technológiou a na použitie týchto rozmnoženín všetkými komerčnými i nekomerčnými spôsobmi, t. j. najmä na ich predaj, výmenu, prenájom a požičiavanie; (d) na účely propagácie Spoločnosti a jej dcérskych či materských spoločností, a to všetkými spôsobmi, napr. v propagačných materiáloch, v oznamovacích prostriedkoch, v teletexte, v sieti Internet; (e) na použitie pre vytvorenie ďalšieho audiovizuálneho diela a iného diela a na použitie tohto ďalšieho diela v rozsahu stanovenom v tomto odseku; (f) zaradiť obrazovú či prepísanú zvukovú zložku audiovizuálneho a iného diela do periodických a neperiodických publikácií, tieto publikácie rozmnožovať a rozširovať všetkými spôsobmi; (g) na akúkoľvek úpravu audiovizuálneho a iného diela. Ak bude hore uvedený materiál vytvorený a/alebo poskytnutý Spoločnosti Účastníkom ako Autorské dielo, zaručuje týmto Účastník Spoločnosti výhradné právo na zverejnenie Autorského diela, a to v rozsahu (i) pre všetky spôsoby použitia, ktoré sú známe v čase uzavretia tejto Dohody i pre dosiaľ neznáme spôsoby použitia; (ii) po celé obdobie trvania majetkových práv; (iii) v neobmedzenom rozsahu; (iv) výhradne a (v) na území celého sveta. Spoločnosť nie je povinná použiť Autorské dielo.
9. Účastník týmto vyhlasuje, že bol riadne a úplne oboznámený s pravidlami súťaže a bezpečnostnými pravidlami a zaväzuje sa, že bude dodržiavať tieto pravidlá súťaže a bezpečnostné pravidlá.
10. Účastník sa zaväzuje zúčastniť sa súťažných disciplín a podávať športový výkon takým spôsobom, aby nespôsobil ujmu na zdraví alebo majetku sebe ani ostatným súťažiacim alebo divákom či usporiadateľom. Porušenie tohto záväzku zbavuje Spoločnosť, okrem iných skutočností uvedených v tomto dokumente, akejkoľvek zodpovednosti za ujmy či škody, ktoré v dôsledku tohto porušenia vzniknú. Vyhlasuje, že možnosť získať ocenenia, ktoré môže dosiahnuť športovým výkonom, neznamená, že bude konať takým spôsobom, v dôsledku ktorého môže jemu osobne alebo inej osobe vzniknúť škoda alebo iná ujma.
11. Účastník vyhlasuje, že odškodní Organizátora a Spoločnosť a/alebo jej zamestnancov a zástupcov za všetku a akúkoľvek ujmu, ktorá im a/alebo ich zamestnancom a zástupcom vznikne z dôvodov úrazu alebo inej udalosti, ktorá bola spôsobená Účastníkom.
12. Účastník je uzrozumený s tým, že konečné povolenie štartu môže byť závislé od kladnej inšpekcie miesta Akcie a/alebo bezpečnostnej kontroly. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť formu hodnotenia. Účastník súhlasí s tým, že ani on, ani ostatní účastníci nemajú právo požadovať konkrétnu metódu hodnotenia.
13. Výslovne sa zjednáva, že celý obsah tohto Vyhlásenia je dôverný. Účastník týmto vyhlasuje, že tieto dôverné informácie bude riadne uchovávať a najmä tieto dôverné informácie nijak nikomu ďalšiemu nesprístupní.
14. Účastník, poprípade jeho zástupca, zaručuje, že je spôsobilý uzavrieť toto vyhlásenie, že si prečítal a pochopil podmienky tohto čestného vyhlásenia a podpísal ho po dôkladnom uvážení. Účastník vyhlasuje, že je dostatočne a adekvátne poistený proti akémukoľvek riziku súvisiacemu s aktivitami vykonávanými na Akcii.
15. Ak by sa akékoľvek ustanovenie tohto čestného vyhlásenia stalo protiprávnym či nevynútiteľným, zvyšná časť tohto vyhlásenia zostane naďalej v platnosti.