SkijoringSkiing

Noskaidro visu, ko tev jāzina par Red Bull Twitch'n'Ride 2019

© Arturs Pavlovs / Red Bull Content Pool
Autors Red Bull Latvia
Ziema ir klāt un liekam cerības uz to, ka sniega būs pietiekami, lai 10. februārī notiktu Red Bull Twitch’n’Ride skijoringa sacensības.
Šogad jauna trase - sporta kompleksā 333 Ropažos!
Lai piedalītos Red Bull Twitch’n’Ride:
  1. jābūt vismaz 18 gadus vecam,
  2. līdzi LaMSF licence un apdrošināšana,
  3. DALĪBAS KARTE, ko var saņemt līdz 6. februārim Virši A degvielas uzpildes stacijās, pērkot jebkuras četras 250ml Red Bull bundžas. Skatītājiem šī karte noderēs, lai iekļūtu Red Bull Draugu Zonā sacensību laikā.
Red Bull Twitch'n'Ride 2018
Red Bull Twitch'n'Ride 2018
Noskaties video no pagājušā gada Red Bull Twitch'n'Ride sacensībām zemāk.
Atgādināsim, ka 2018.gadā uzvarētāji tika noskaidroti četrās kategorijās - Lielā Meistaru klase, Mazā Meisteru klase, Lielā Tautas klase un Mazā Tautas klase.
LMK par ātrākajiem kļuva Raivis Eikmanis/Arvis Dunkulis, bet MMK - Kārlis Sabulis/Uldis Spulle. LTK uzvarēja Raivis Eikmanis/Reinis Palkavnieks, bet MTK uzvarētāju laurus guva Jānis Tilaks/Reinis Tilaks.
Fotogrāfijas no Red Bull Twitch'n'Ride 2018 vari apskatīties zemāk esošajā fotogalerijā.

Red Bull Twitch'n'Ride nolikums

Red Bull Twitch’n’Ride nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkots pasākums. Ja radušās nesaskaņas sakarā ar Nolikumu, paskaidros un trūkumus novērsīs organizatori. Sacensības noris saskaņā ar Latvijas Motosporta federācijas (LaMSF) Sporta kodeksu. Šīs ir C kategorijas sacensības, kas reģistrētas LaMSF kalendārā.
MĒRĶIS: Radīt iespēju nodarboties ar motobraukšanu un attīstīt šī motosporta popularitāti visā Latvijā.
  • Organizators: SIA Baltic Promo, Reģ.Nr. 40103584316, Garkalnes nov., Garkalne, Ropažu iela 2, kontaktpersona Artis Ūdris, mob. 29999881
  • Par sacensībām atbildīgais sporta darbinieks- galvenais tiesnesis, Jānis Baunis, LaMSF A kategorijas tiesneša licence, mob. 29163916
2019.10.02 Red Bull Twitch’n’Ride piedalās šādas motociklu klases:
MMK (Mazā Meistaru Klase)no 18 gadu vecuma. Motocikli no 100ccm – 175ccm 2 taktu dzinējiem un no 150ccm līdz 250ccm 4 taktu dzinējiem, ar sporta riepām, bez radzēm.
LMK (Lielā Meistaru Klase)no 18 gadu vecuma. Motocikli no 180ccm – 500ccm 2 taktu dzinējiem un no 300ccm - 650ccm 4 taktu dzinējiem, ar sporta riepām, bez radzēm
MTK (Mazā Tautas Klase)no 18 gadu vecuma. Motocikli ar 125ccm – 200ccm 2 taktu un no125ccm līdz 250ccm 4taktu dzinējiem, bez radzēm, ar ielas riepām. Motocikliem jāatbilst ielas motociklu prasībām.
LTK (Lielā Tautas Klase)no 18 gadu vecuma. Motocikli no 201ccm 2 taktu un no 270 līdz 650 4 taktu dzinējiem, bez radzēm, ar ielas riepām.
2. Moto tehnika
2.1. Visām motociklu klasēm jāatbilst Red Bull Twitch’n’Ride un skijoringa tehniskajiem noteikumiem.
3. Dalībnieku starta numuri.
3.1. Starta numuram jābūt salasāmam.
4. Drošība.
4.1. Sportistu un sacensību drošībai ir jāatbilst LaMSF Skijoringa noteikumu prasībām.
4.2. Sacensību laikā pasākumam jābūt nodrošinātam ar ātrās medicīniskās palīdzības brigādi vai medicīnisko personālu.
4.3. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošības noteikumu ievērošanu.
4.4. Dalībnieks uz vietas paraksta “Dalībnieka atrunu”.
5. Sacensību norise.
5.1. Red Bull Twitch’n’Ride katrā motociklu klasē notiek divi braucieni.
5.2. Red Bull Twitch’n’Ride moto tehnikai jāatbilst LaMSF Skijoringa un Tehnisko noteikumu prasībām.
5.3. Katrā motociklu klasē viena brauciena ilgums ir 10 minūtes + 2 apļi.
6. Vērtēšana.
6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā un ir veicis ne mazāk kā 50% no līdera veiktās distances. Ja sportists nav finišējis kontrollaikā, bet ir veicis vismaz 50% no līdera veiktās distances, viņa rezultāts tiek noteikts saskaņā ar nobrauktajiem apļiem.
6.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus atbilstoši ieņemtajai vietai (ja dalībnieku skaits konkrētajā klasē nepārsniedz 24 dalībniekus). Skatīt tabulā:
Vieta1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Punkti25232221201918171615
Vieta11121314151617181920
Punkti141312111098765
Vieta21222324
Punti4321
6.3. Ja dalībnieku skaits pārsniedz 24, tad punktu sistēma tiek pielāgota dalībnieku skaitam. Piemēram, ja dalībnieku skaits konkrētajā klasē ir 29, tad punktu sistēma ir šāda:
Vieta1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Punkti30282726252423222120
Vieta11121314151817181920
Punkti19181716151413121110
Vieta212223242526272829
Punkti987654321
6.4. Uzvarētāju nosaka pēc 2 braucienu punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemts vērā otrā brauciena rezultāts.
7. Apbalvošana.
7.1. Red Bull Twitch’n’Ride uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām.
8. Protesti.
8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk kā 30 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas.
8.2. Protesti pret Nolikuma pārkāpumiem jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, līdz konkrētas klases brauciena finišam.
8.3. Protestam jāpievieno drošības nauda EUR150,- apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek organizatoriem.
9. Dalības noteikumi.
9.1. Katram sportistam dalība pasākumā Red Bull Twitch’n’Ride ir ar derīgu dalības karti, ko līdz 6. februārim var saņemt, pērkot jebkuras 4 Red Bull 250ml bundžas Virši-A DUS.
9.2. Sportistam jābūt LaMSF sportista licencei skijoringā. Der arī vienreizējā licence.
9.3. Sportistiem jābūt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem saskaņā ar LaMSF noteikumiem.
9.4. Katrs dalībnieks saņems kuponu uz siltām pusdienām.
10. Sacensību dienas kārtība.
Dalībnieku reģistrācija 8:00 – 9:45
Brīvie treniņi + kvalifikācija 10:00 – 10:30
Dalībnieku sanāksme10:45 Sacensību pirmais starts 11:30
10.1 Startu secība tiek sastādīta sacensību dienā, pēc dalībnieku sanāksmes.
10.2. Neatņemama nolikuma sastāvdaļa ir moto skijoringa noteikumi un moto skijoringa tehniskie noteikumi.
Red Bull Twitch'n'Ride
Red Bull Twitch'n'Ride

The Red Bull Twitch'n'Ride Statutes

The Red Bull Twitch'n'Ride Statutes are a document that dictates the order and principles under which the event is organized. If a disagreement concerning the Statutes arises, the organizers will explain and correct the problem. The competition takes place in accordance with the Sports Code of the Latvian Motorsports Federation (LaMSF). This is a category C competition that has been registered in the LaMSF calendar.
The OBJECTIVE: To create an opportunity to practice motorcycling and to develop the popularity of this motorsport throughout Latvia.
  • Organizer: SIA Baltic Promo, Reg. No. 40103584316, Garkalne municipality, Garkalne, Ropažu Street 2, contact person: Artis Ūdris, phone number: +371 29999881
  • The person from the sports department who is responsible for the competition – the chief judge Jānis Baunis, LaMSF category A judge license, phone number: +371 29163916
1.1 2019.10.02 The following motorcycle classes take part in the Red Bull Twitch'n'Ride competition:
MMK (Small Masters Class)from 18 years of age. Motorcycles from 100ccm to 175ccm for 2-stroke engines and from 150ccm to 250ccm for 4-stroke engines with sports tires without studs.
LMK (Great Masters Class)from 18 years of age. Motorcycles from 180ccm to 500ccm for 2-stroke engines and from 300ccm to 650ccm for 4-stroke engines with sports tires without studs.
MTK (Small People's Class)from 18 years of age. Motorcycles 125ccm to 200ccm for 2-stroke engines and 125ccm to 250ccm for 4-stroke engines, without studs, with street tires. The motorcycles must meet the requirements of street motorcycles.
LTK (Great People's Class)from 18 years of age. Motorcycles from 201ccm onwards for 2‑stroke and from 270ccm to 650ccm for 4‑stroke engines, without studs, with street tires.
2 Motor technologies
2.1 All motorcycle classes must meet the Red Bull Twitch'n'Ride and skijoring technical regulations.
3 The participant's competition numbers
3.1 The competition number must be readable.
4 Safety
4.1 Safety measures for athletes and the competitions must be in accordance with the LaMSF Skijoring regulations.
4.2 During the event an ambulance team or medical personnel must be present.
4.3 The viewers and contestants are personally responsible for their own compliance with safety and security regulations.
4.4 The Participant shall sign the 'Participant's Disclaimer' on the spot.
5 Course of the Event
5.1 The Red Bull Twitch'n'Ride competition has two rides in each motorcycle class.
5.2 The motor technology used in the Red Bull Twitch'n'Ride competition must match the LaMSF Skijoring and technical requirements.
5.3 For each motorcycle class, one ride lasts 10 minutes + 2 laps.
6 Evaluations
6.1 The results are determined by the finish line crossing sequence if the athlete finishes within the set standard time and has covered at least 50% of the distance that has been covered by the leader. If an athlete has not completed the ride within the set standard time but has completed at least 50% of the distance covered by the leader, their score is determined according to the number of laps they did.
6.2 In each ride, the athletes score points according to the place they take (if the number of participants in the particular event does not exceed 24). See table:
Place12345678910
Points25232221201918171615
Place11121314151617181920
Points141312111098765
Place21222324
Points4321
6.3 If the number of participants exceeds 24, the point system is adjusted to the number of participants. For example, if the number of participants in a given class is 29, the point system is as follows:
Place12345678910
Points30282726252423222120
Place11121314151617181920
Points19181716151413121110
Place212223242526272829
Points987654321
6.4 The winner is determined by the sum of points gathered after 2 rides. In case there is a tie, the result of the second ride is taken into account.
7 Awards
7.1 The Red Bull Twitch'n'Ride competition winners are awarded with diplomas and commemorative awards.
8 Protests
8.1 Protests against the results must be submitted in writing no later than 30 minutes after the official announcement of results.
8.2 Protests against violations of the Statutes must be submitted in writing, indicating the point of violation, by the end of a ride in every particular class.
8.3 The protest application must be accompanied by a security deposit of EUR 150. If the protest application is valid, the protester gets the money back; otherwise the money remains with the organizers.
9 Terms of Participation
9.1 Each athlete is granted participation in the Red Bull Twitch'n'Ride event with a valid membership card that can be obtained until February 6 for buying any 4 Red Bull 250ml cans at the Virši-A gas filling station.
9.2 The athlete must have a LaMSF athlete's license in skijoring. A one-time license is also accepted.
9.3 Athletes must be insured against accidents in accordance with LaMSF regulations.
9.4 Each participant will receive a voucher for a hot-meal lunch.
10 Agenda of the Competition
Registration of participants: 8:00 to 9:45
Free training session + qualification: 10:00 to 10:30
Meeting of the participants: 10: 45
First start of the race: 11:30
10.1 The start order is drawn up on the day of the competition after the meeting of the participants.
10.2 The motor skijoring rules and motor skijoring technical regulations are an integral part of the Statutes.
Red Bull Twitch'n'Ride
Red Bull Twitch'n'Ride

ПОЛОЖЕНИЕ О RED BULL TWITCH’N’RIDE

Положение о Red Bull Twitch’n’Ride является документом, который определяет порядок и принципы, по которым проводится мероприятие. При возникновении разногласий в связи с Положением организаторы дадут разъяснения и устранят недостатки. Соревнования проводятся в соответствии со Спортивным кодексом Латвийской федерации мотоспорта (LaMSF). Это – соревнования категории С, зарегистрированные в календаре LaMSF.
ЦЕЛЬ: Создать возможность для занятий мотоспортом и повысить популярность мотоспорта во всей Латвии.
  • Организатор: ООО "Baltic Promo", рег. номер 40103584316, Гаркалнский край, Гаркалне, улица Ропажу 2, контактное лицо: Артис Удрис, моб. 29999881
  • Спортивный сотрудник, ответственный за соревнования – главный судья Янис Баунис, лицензия судьи категории А LaMSF, моб. 29163916
1.1. В соревнованиях Red Bull Twitch’n’Ride 10.02.2019 участвуют следующие классы мотоциклов:
MMK (Малый мастерский класс)Участники с 18-летнего возраста. Мотоциклы с 2-тактными двигателями объемом 100-175 куб.см, 4-тактными двигателями объемом 150-250 куб.см, со спортивными шинами без шипов.
LMK (Большой мастерский класс)Участники с 18-летнего возраста. Мотоциклы с 2-тактными двигателями объемом 180-500 куб.см, 4-тактными двигателями объемом 300-650 куб.см, со спортивными шинами без шипов.
MTK (Малый народный класс)Участники с 18-летнего возраста. Мотоциклы с 2-тактными двигателями объемом 125-200 куб.см, 4-тактными двигателями объемом 125-250 куб.см, с уличными шинами, без шипов. Мотоциклы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к уличным мотоциклам.
LTK (Большой народный класс)Участники с 18-летнего возраста. Мотоциклы с 2-тактными двигателями объемом от 201 куб.см, 4-тактными двигателями объемом 270-650 куб.см, с уличными шинами, без шипов.
2. Мототехника
2.1. Мотоциклы всех классов должны соответствовать техническим правилам Red Bull Twitch’n’Ride и скийоринга.
3. Стартовые номера участников
3.1. Стартовый номер должен быть читаем.
4. Безопасность
4.1. Безопасность спортсменов и соревнований должна соответствовать правилам скийоринга LaMSF.
4.2. Во время соревнований на мероприятии должно быть обеспечено присутствие бригады скорой медицинской помощи или медицинского персонала.
4.3. Зрители и участники соревнований несут личную ответственность за соблюдение правил безопасности.
4.4. Участник на месте подписывает “Оговорку для участника”.
5. Проведение соревнований
5.1. В соревнованиях Red Bull Twitch’n’Ride проводится два заезда по каждому классу мотоциклов.
5.2. Мототехника, участвующая в Red Bull Twitch’n’Ride, должна соответствовать техническим правилам LaMSF и скийоринга.
5.3. Продолжительность одного заезда по каждому классу мотоциклов – 10 минут + 2 круга.
6. Оценка
6.1. Результаты определяются в последовательности пересечения финишной линии, если спортсмен финишировал в контрольное время и преодолел не менее 50% дистанции, пройденной лидером. Если спортсмен не финишировал в контрольное время, но прошел не менее 50% дистанции, пройденной лидером, его результат определяется в соответствии с пройденными кругами.
6.2. По каждому заезду спортсмены получают очки в соответствии с занятым местом (если количество участников в конкретном классе не превышает 24). См. таблицу:
Место12345678910
Очки25232221201918171615
Место11121314151617181920
Очки141312111098765
Место21222324
Очки4321
6.3. Если количество участников превышает 24 человека, то балльная система применяется в соответствии с количеством участников. Например, если количество участников в конкретном классе составляет 29, то применяется следующая балльная система:
Место12345678910
Очки30282726252423222120
Место11121314151617181920
Очки19181716151413121110
Место212223242526272829
Очки987654321
6.4. Победитель определяется по сумме очков в 2 заездах. В случае одинаковых сумм очков учитывается результат второго заезда.
7. Награждение
7.1. Победители Red Bull Twitch’n’Ride награждаются дипломами и памятными призами.
8. Протесты
8.1. Протесты против результатов должны быть поданы в письменном виде не позднее 30 минут после официального объявления результатов.
8.2. Протесты, связанные с нарушением Положения, должны быть поданы в письменном виде, с указанием пункта, по которому допущено нарушение, до финиша заезда по конкретному классу.
8.3. К протесту необходимо приложить залог в размере EUR 150,-. Если протест удовлетворяется, лицу, подавшему протест, деньги будут возвращены, в противном случае деньги остаются у организаторов.
9. Условия участия
9.1. Для участия в мероприятии Red Bull Twitch’n’Ride каждый спортсмен должен иметь действительную карту участника, которую до 6 февраля можно получить, купив на АЗС "Virši-A" любые 4 банки Red Bull объемом 250 мл.
9.2. Спортсмен должен иметь лицензию спортсмена LaMSF по скийорингу.
Действительна также разовая лицензия.
9.3. Спортсмены должны быть застрахованы от несчастных случаев в соответствии с правилами LaMSF.
9.4. Каждый участник получает купон на горячий обед.
10. Повестка дня соревнований
Регистрация участников: 8:00 – 9:45
Свободные тренировки + квалификация: 10:00 – 10:30
Собрание участников в 10:45. Первый старт соревнований в 11:30
10.1. Последовательность стартов составляется в день соревнований после собрания участников.
10.2. Неотъемлемой частью Положения являются правила скийоринга и технические правила скийоринга.