F1

Voorwaarden voor deelname

GEEN AANKOOP OF ANDERE OVERWEGING NODIG OM DEEL TE NEMEN. AANKOOP VERBETERT DE KANS OM TE WINNEN NIET.
Geschreven door De Rode Stier
15 minuten lezenGepubliceerd op
WEES VOORZICHTIG EN GEBRUIK GEZOND VERSTAND BIJ DEELNAME AAN DEZE PROMOTIE. RESPECTEER EN VERZEKER DE VEILIGHEID VAN JEZELF EN ANDEREN. BETREEDT GEEN OF BESCHADIGT GEEN EIGENDOM VAN IEMAND.
Door deel te nemen aan en deel te nemen aan deze Promotie, stem jij (“Jij”) ermee in gebonden te zijn aan deze Deelnamevoorwaarden (de “Voorwaarden”) en verklaar je dat je voldoet aan alle onderstaande deelnamevereisten. Deze Promotie is onderworpen aan deze Voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
1. DE ORGANISATOR
1.1 Deze actie wordt uitgevoerd door Red Bull Nederland B.V., gevestigd aan Danzigerkade 15 C-4, 1030 BG Amsterdam, NEDERLAND, met de steun van de samenwerkingspartners, agentschappen en dienstverleners van Red Bull ("Organisator").
1.2 In het geval dat deze Promotie wordt uitgevoerd via een of meer platform(en) van derden, is de Promotie niet gekoppeld aan de platform(en) van de derde partij en wordt deze niet georganiseerd, onderschreven of beheerd door, of op enigerlei wijze geassocieerd met de platformen van de derde partij. Jouw gebruik van het (de) platform(en) van derden is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die site. De Organisator wijst elke aansprakelijkheid van de hand als jij je niet houdt aan de algemene voorwaarden van het (de) platform(en) van derden.
2. DE PROMOTIE (de “Promotie”)
2.1 De title van de Promotie is Red Bull Maximaal Supporten Winactie.
2.2 Deze Promotie start op 1 augustus 2022, 13:00:00 uur UTC+1 en eindigt op 28 augustus 2022, 23:59:59 uur UTC+1 (inclusief). Alle inzendingen moeten voor de sluitingsdatum door de Organisator zijn ontvangen. Alle inzendingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden automatisch gediskwalificeerd.
3. VERKIESBAARHEID
3.1 Om deel te nemen aan deze promotie en in aanmerking te komen voor een beloning, verklaar en garandeer je dat je aan de volgende geschiktheidscriteria voldoet:
 Je erkent dat je een natuurlijk persoon bent van 18 jaar of ouder op het moment van deelname. Personen jonger dan 18 jaar mogen niet deelnemen aan deze Promotie of persoonlijke gegevens verzenden of anderszins indienen (alle gegevens met betrekking tot jou, zoals jouw contactgegevens, Reacties op Promoties en foto's) aan de Organisator. Het is vrijwillig om ons jouw persoonlijke gegevens te verstrekken; Je kunt echter niet deelnemen aan de Promotie als je niet alle vereiste persoonlijke gegevens verstrekt.
 De actie staat alleen open voor inwoners van Nederland. Houd er rekening mee dat de organisator niet aansprakelijk is in gevallen waarin deelnemers wettelijk niet mogen deelnemen aan de promotie vanwege nationale of lokale wetgeving.
 De Organisator is niet verantwoordelijk in het geval een Deelnemer fysiek of mentaal niet in staat is om een of alle beschreven taken uit te voeren; er is geen enkel wettelijk recht om deel te nemen aan deze Promotie. Organisator is niet aansprakelijk indien een Deelnemer zich verwondt bij het uitvoeren van handelingen met betrekking tot deze Actie.
 Directeuren, functionarissen en werknemers van de Organisator, zijn moedermaatschappij en elk van hun respectievelijke gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, agenten, elk bedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling of productie van de Promotie, professionele adviseurs, externe dienstverleners of reclame- en promotiebureaus die betrokken zijn bij deze Promotie, en directe familieleden en degenen die in hetzelfde huishouden van dergelijke personen wonen (al dan niet wettelijk verwant) komen niet in aanmerking om deel te nemen aan of beloningen te winnen in deze Promotie. De Organisator zal deze voorwaarden controleren door zijn database te raadplegen op het moment van de selectie.
3.2 De Organisator accepteert geen inzendingen die: (a) automatisch door de computer zijn gegenereerd; (b) ingevuld door derden (namens jou) of in bulk; (c) onleesbaar zijn, gewijzigd, gereconstrueerd, vervalst of geknoeid zijn; of (d) onvolledig. De Organisator behoudt zich het recht voor om het door jou verstrekte e-mailadres te verifiëren, inclusief indien vereist, eventuele toestemming van een voogd om op elk moment naar eigen goeddunken een bewijs van leeftijd, identiteit en/of andere verstrekte gegevens te eisen. In het geval van een geschil worden inzendingen die een ongeldig e-mailadres of onjuiste gegevens over de leeftijd of woonplaats van jou bevatten, niet in aanmerking genomen. Je mag niet deelnemen aan deze Promotie via het gebruik van meerdere e-mailaccounts of sociale media-accounts. Als blijkt dat je meerdere e-mailaccounts of sociale media-accounts hebt gebruikt om deze regel te omzeilen, worden al jouw inzendingen gediskwalificeerd.
4. DEELNAMEREGELS, SELECTIEPROCES EN BELONINGEN
4.1 Om succesvol deel te nemen aan de Actie, moet je naar www.redbull.nl/maximaalsupporten gaan en de gegeven instructies stap voor stap volgen, waaronder het verstrekken van de gegevens die nodig zijn om je te registreren (bijvoorbeeld naam en e-mailadres). Bovendien, als je jezelf registreert via social sign-in, b.v. Facebook, Twitter of Google+, kan aanvullende informatie (bijv. leeftijd of locatie) aan ons worden verstrekt.
4.2 Je moet een een selfie van het racefilter van Red Bull posten (de "Ingediende inhoud") op Instagram of Facebook en @redbullned taggen in jouw post of verhaal om de Promotie met succes te voltooien. De inschrijfperiode start op 1 augustus 2022, 13:00:00 uur UTC+1 en eindigt op 28 augustus 2022, 23:59:59 uur UTC+1 (inclusief).
4.3 De grootte en/of lengte van jouw Ingediende Inhoud mag niet meer zijn dan uiteengezet op het toepasselijke platform. Je moet eigenaar zijn van het auteursrecht op de ingediende inhoud. De Ingezonden Inhoud moet Jouw eigen werk zijn en mag niet: (a) worden gekopieerd; (b) materialen van derden bevatten; (c) inhoud bevatten waarvoor je geen toestemming hebt om te gebruiken; (d) beledigend, onsmakelijk, lasterlijk, gevaarlijk, obsceen of ongepast zijn; (e) de rechten van derden schenden (bijvoorbeeld identificeerbare personen die voorkomen in de Ingediende inhoud of een politieke verklaring weerspiegelen; en/of (f) toepasselijke wetten schenden.
4.4 Slechts één deelname per persoon is toegestaan.
4.5 Aan het einde van de actieperiode worden één deelnemer(s) geselecteerd als ontvanger(s) van de beloning door middel van een willekeurige trekking van alle in aanmerking komende inzendingen, hetzij onder toezicht van een onafhankelijke instantie, hetzij via een computerproces.
4.6 De beloning is: 1 deelnemer wint een Red Bull Racing experience in Zandvoort. De prijs is inclusief a) 2 overnachtingen van 02-09-2022 t/m 04-09-2022 in 1 privékamer met een tweepersoonsbed bij Qurios, Roompot Zandvoort. Drankjes en eten zijn niet inbegrepen. Reiskosten (zowel nationaal als internationaal) zijn niet inbegrepen. De ontvanger(s) van de beloning worden op 29 augustus 2022 bekend gemaakt. De totale waarde van elke beloning zal niet hoger zijn dan €2300,00. Via e-mail ontvangt de winnende deelnemer de tickets voor het Qurios Roompot-park.
4.7 Voor volledige details van het selectieproces kun je een e-mail sturen naar info.nl@redbull.com. Als de geselecteerde ontvanger(s) van de beloning niet voldoen aan de geschiktheidscriteria die in deze voorwaarden zijn uiteengezet, zal de Organisator opnieuw loten en een alternatieve ontvanger(s) van de beloning selecteren. Als je wordt gediskwalificeerd, is de organisator niet verplicht dit feit te publiceren. De organisator verbindt zich ertoe transparantie te waarborgen en het selectieproces op de juiste manier te registreren om de resultaten te verifiëren.
4.8 Te late, onleesbare, onvolledige, beschadigde of corrupte inzendingen worden niet geaccepteerd. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor verloren inzendingen en het bewijs van verzending wordt niet aanvaard als bewijs van ontvangst. Inzendingen kunnen niet worden geretourneerd.
5. KENNISGEVING EN CLAIMEN VAN DE BELONING
5.1 De contactgegevens die je opgeeft bij jouw deelname aan jouw promotie, worden gebruikt om jou op de hoogte te stellen van eventuele beloningen waar je recht op hebt, dus zorg ervoor dat deze up-to-date en nauwkeurig zijn.
5.2 De Organisator neemt contact op met de ontvanger(s) van de beloning via het telefoonnummer of e-mailadres dat bij de promotie-inzending is verstrekt. Na kennisgeving krijgen de ontvanger(s) van de beloning details over hoe ze de beloning kunnen claimen en krijgen ze tot 31 augustus 2022 om de beloning te claimen. Als een ontvanger van een beloning niet kan worden gecontacteerd of niet beschikbaar is, of zijn beloning niet binnen deze periode heeft opgeëist, behoudt de organisator zich het recht voor om de beloning aan te bieden aan de volgende in aanmerking komende deelnemer, geselecteerd in overeenstemming met het selectieproces.
5.3 De beloning is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag niet namens jou door een derde partij worden opgeëist.
5.4 Een lijst met ontvangers van beloningen kan op de website van de Organisator worden gepubliceerd. In het geval dat je een ontvanger van een beloning bent, stem je ermee in dat de organisator jouw informatie kan vrijgeven, b.v. voornaam, achternaam, bijnaam, in overeenstemming met het bovenstaande.
5.5 De maximale leveringstermijn is niet langer dan 4 dagen vanaf het einde van de Promotie of de datum van de beloningsclaim. Elke vertraging met betrekking tot de levering van de beloningen zal worden meegedeeld aan de ontvanger(s) van de beloning.
5.6 Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt de Organisator zich het recht voor om een of alle beloningen te vervangen door beloningen van gelijke of grotere waarde.
5.7 Houd er rekening mee dat er geen reis- of andere kosten worden vergoed voor deelname aan de Promotie, behalve de kosten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld. Er worden geen alternatieven in contanten verstrekt en beloningen waar je recht op heeft, zijn niet-overdraagbaar en niet-restitueerbaar.
5.8 De ontvanger van de beloning blijft aansprakelijk voor alle belastingen (inclusief rente en boetes) die verschuldigd en betaalbaar zijn aan de bevoegde belastingautoriteiten met betrekking tot te betalen prijzengeld. Indien je inwoner bent van een land dat geen verdrag heeft met Nederland ter voorkoming van dubbele belasting, dan dient de Organisator 20% van het prijzengeld in te houden als bronbelasting. Indien je Nederlander bent, moet de Organisator de Belastingdienst informeren over het prijzengeld dat je hebt gewonnen.
6. RECHT VAN DE ORGANISATOR OM DE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN EN TE DISKWALIFICEREN
6.1 Voor zover toegestaan door de wet, en zonder afbreuk te doen aan Jouw wettelijke rechten, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Promotie te wijzigen, te beëindigen, aan te passen of uit te breiden zonder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor elk bedrag of soort verlies of schade die het gevolg kan zijn voor jou of een derde partij (direct of indirect). Je dient onze website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen die van toepassing zijn vanaf de datum waarop ze zijn geüpload.
6.2 Op elk moment tijdens de Promotie behoudt de Organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken stemmen niet toe te staan of op te schorten, een Deelnemer te diskwalificeren en/of te verwijderen als hij redenen heeft om aan te nemen dat wanneer stemmen wordt gebruikt als selectieproces, iedereen die op een dergelijke finalist stemt, is betaald, gestimuleerd of op enigerlei wijze onder druk gezet voor het uitbrengen van hun stem, hetzij door de finalist of een derde partij en/of de deelnemer zich niet houdt aan deze voorwaarden, bedrog pleegt of, waar van toepassing, enig ander soort onwettig of ongepast gedrag vertoont. De beslissing van de Organisator met betrekking tot alle zaken in verband met de Promotie is definitief en hierover zal niet worden gecorrespondeerd.
6.3 In het geval dat een winnende deelnemer wordt gediskwalificeerd, wordt de beloning verbeurd verklaard en geselecteerd in overeenstemming met het selectieproces.
7. EERLIJK SPEL
Jij garandeert dat jouw inzending geen materiaal bevat dat de rechten van een ander schendt of schendt of een politieke verklaring weerspiegelt, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacy-, publiciteits- of intellectuele eigendomsrechten, andere merknamen of handelsmerken dan die van de Organisator, waarvan jou een beperkte licentie om te gebruiken voor het enige doel van deze promotie, bevatten auteursrechtelijk beschermd materiaal dat niet door jou is gemaakt, anders dan materiaal waarvoor jij de nodige rechten, toestemmingen en toestemmingen hebt om te gebruiken, materiaal bevatten dat aanstootgevend, onsmakelijk, gevaarlijk, ongepast, onfatsoenlijk, obsceen is , hatelijk, onrechtmatig, lasterlijk, lasterlijk of lasterlijk en materiaal verkrijgen dat onwettig is, in strijd is met of in strijd is met de wet- of regelgeving in elk rechtsgebied waar de inzending is gemaakt. In het geval dat deze Promotie wordt uitgevoerd via een of meer platform(en) van derden, garandeert en verklaar je dat jouw inzending geen inbreuk maakt op de voorwaarden van het/de platform(en) van derden.
8. TOEKENNING VAN RECHTEN
8.1 Je kunt het materiaal, indien van toepassing, indienen bij de Organisator in verband met de Promotie (gezamenlijk het "Inzendingsmateriaal"). Inzendingsmateriaal kan je, (of iemands) stem, afbeelding, foto, verklaringen, biografische informatie, uitvoeringen, naam en gelijkenis en andere door gebruikers gegenereerde inhoud bevatten.
8.2 Als tegenprestatie voor jouw deelname aan deze Promotie en de mogelijkheid voor Jou om een beloning te winnen, draag je alle rechten zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving en het Inzendingsmateriaal voor zover mogelijk over aan de Organisator. Voor zover rechten niet overdraagbaar zijn, verleen je aan de Organisator een wereldwijde, onbeperkte, exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om het Deelnamemateriaal te gebruiken voor de doeleinden van deze Promotie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de weergave op elke Organisator en zijn websites van gelieerde ondernemingen, met inbegrip van websites voor sociale media. De Organisator garandeert geen vertrouwelijkheid met betrekking tot Inzendingsmateriaal. Onder voorbehoud van enige licentie die jij hierin verleent, wordt al het Inzendingsmateriaal dat jij uploadt, opslaat, verzendt, indient, uitwisselt of beschikbaar stelt aan de website, uitsluitend door jou gegenereerd, eigendom van en beheerd door jou, en niet door de organisator. Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid om eventuele intellectuele eigendomsrechten die jij hebt op jouw inzendingsmateriaal te controleren en te beschermen, en de organisator aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Je erkent uitdrukkelijk dat jij en elke persoon die in het inzendingsmateriaal voorkomt de recht om het gebruik van het Inzendingsmateriaal voor marketingmateriaal te weigeren.
8.3 Je verklaart en garandeert dat alle noodzakelijke rechten, toestemmingen, toestemmingen en ontheffingen van morele rechten naar behoren en effectief zijn verkregen van een artiest, presentator, bijdrager of andere persoon die betrokken is bij het Inzendingsmateriaal of rechten, diensten of faciliteiten in verband daarmee.
8.4 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen ontvangers van beloningen worden verzocht deel te nemen aan promotionele activiteiten en de Organisator behoudt zich het recht voor om de namen en adressen van ontvangers van beloningen, hun foto's en audio- en/of visuele opnames van hen te gebruiken in promotiemateriaal om de mate waarin elke ontvanger van de beloning het ermee eens is. De Organisator zal indien nodig de toestemming van de ontvanger van de beloning vragen. Je erkent uitdrukkelijk dat jij en elke persoon die in het Inzendingsmateriaal voorkomt het recht hebben om het gebruik van het Inzendingsmateriaal voor marketingmateriaal te weigeren.
9. VERZAMELING VAN INFORMATIE EN PRIVACY VAN GEGEVENS
9.1 Informatie over hoe de Organisator jouw persoonlijke gegevens kan verzamelen, verwerken en opslaan voor de Promotie en anderszins, is te vinden in ons Privacybeleid op www.redbull.com/pp/nl_NL .
10. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
10.1 Voor zover wettelijk is toegestaan, zijn de Organisator, zijn werknemers, agenten of distributeurs in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk om de ontvanger van de beloning te vergoeden of enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van deelname aan de promotie, evenals het opnemen van de beloning. Elke beperking van aansprakelijkheid is uitgesloten voor fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Jouw wettelijke rechten worden niet aangetast.
10.2 De Organisator en de Red Bull Group sluiten alle aansprakelijkheid jegens jou uit voor enig verlies van inkomsten, winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van kansen (in elk geval direct of indirect) en enige indirecte of gevolgschade of schade die jij hebt opgelopen of geleden in verband met jouw deelname aan de Promotie, tenzij een dergelijk verlies voortvloeit uit het niet-nakomen door de Organisator of de Red Bull Group van zijn contractuele en wettelijke verplichtingen, in welk geval Red Bull zijn aansprakelijkheid voor de bovengenoemde situaties nog steeds beperkt voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
10.3 10.3 De Organisator en de Red Bull Group zijn niet aansprakelijk voor: te late, verloren, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, onvolledige, onleesbare of onbegrijpelijke inzendingen; telefoon-, elektronische, hardware- of softwareprogramma's, netwerk-, internet- of computerstoringen, storingen, vertragingen of problemen; fouten in de verzending; beloningsmelding leveringen geprobeerd maar niet ontvangen; enig verlies geleden door iemand die meedoet of probeert deel te nemen aan en/of deelneemt aan de Promotie, ongeacht of de inzending verloren is gegaan, niet is ingediend, verkeerd is verwerkt of niet wint.
10.4 Er is geen wettelijk recht om deel te nemen aan deze Promotie. De Organisator is niet verantwoordelijk als je om welke reden dan ook niet kunt deelnemen aan de Promotie.
10.5 De Organisator is niet aansprakelijk indien je jezelf verwondt bij het uitvoeren van handelingen met betrekking tot deze Actie. Je verklaart dat je geen enkele aandoening hebt en niet wordt beïnvloed door omstandigheden die jou zouden beletten veilig deel te nemen aan de promotie of die een huidig risico voor anderen zouden vormen door dit te doen. Je stemt er ook mee in dat het jou niet anderszins verboden is om om welke reden dan ook deel te nemen aan de Promotie.
10.6 In geen geval zullen de Organisator en de Red Bull Group verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van hun verplichtingen onder deze Voorwaarden die voortkomen uit of veroorzaakt worden door, direct of indirect, omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen of overmacht, en onderbrekingen, verlies of storingen van nutsvoorzieningen, communicatie of computer (software of hardware) diensten, wanneer deze omstandigheden een overmacht vormen zoals gedefinieerd in de toepasselijke lokale wetgeving.
10.7 Voor zover wettelijk toegestaan, zijn er geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van toepassing op de Promotie en worden alle gratis producten toegekend "zoals ze zijn" en zonder enige garantie, expliciet of impliciet (inclusief, zonder beperking, enige impliciete garantie van bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel).
10.8 De Organisator sluit iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid uit indien voor deelname/toekenning van een beloning de goedkeuring van een Voogd vereist is. Dit valt uitsluitend onder Jouw verantwoordelijkheid.
11. ALGEMEEN
11.1 Als een bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden daardoor op geen enkele manier worden aangetast of aangetast.
11.2 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken die bevoegd zijn voor het adres van Red Bull.
11.3 De laatste nieuwe versie van de Voorwaarden zal beschikbaar zijn op de website van de Organisator.
11.4 Voor algemene vragen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en/of met betrekking tot deze Promotie, neem dan contact op met info.nl@redbull.com.
Gemaakt op 25 juli 2022